امضا شناسی افراد

مجموعه : روانشناسی
امضا شناسی افراد

امضا شناسی افراد

 

1🌀✍كساني كه به طرف عقربه هاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هایي منطقي هستند.

امضا شناسی افراد

2🌀✍ كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند.

امضا شناسی افراد

3🌀✍ كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند.

امضا شناسی افراد

4🌀✍ كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّمی هستند.

امضا شناسی افراد

5🌀✍كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌ا ند.

امضا شناسی افراد

6🌀✍كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند.

امضا شناسی افراد

7🌀✍ كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند.

امضا شناسی افراد

8🌀✍ كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند.

امضا شناسی افراد

9🌀✍كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.

امضا شناسی افراد

10🌀✍ كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنندكساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند

امضا شناسی افراد

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
پرده بکارت دختران با انجام این کارها پاره می شود
پرده بکارت دختران با انجام این کارها پاره می شود
مشاهده بیشتر