امضا شناسی افراد

مجموعه : روانشناسی
امضا شناسی افراد

امضا شناسی افراد

 

1🌀✍كساني كه به طرف عقربه هاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هایي منطقي هستند.

امضا شناسی افراد

2🌀✍ كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند.

امضا شناسی افراد

3🌀✍ كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند.

امضا شناسی افراد

4🌀✍ كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّمی هستند.

امضا شناسی افراد

5🌀✍كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌ا ند.

امضا شناسی افراد

6🌀✍كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند.

امضا شناسی افراد

7🌀✍ كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند.

امضا شناسی افراد

8🌀✍ كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند.

امضا شناسی افراد

9🌀✍كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.

امضا شناسی افراد

10🌀✍ كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنندكساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند

امضا شناسی افراد


loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما