سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

خوراکی ها وآثارآن برکودک ازدیدگاه احادیث

خوراکی ها وآثارآن برکودک ازدیدگاه احادیث

1- توصیه های عبادی که روایتی درباره آن نیافتم ولیچون کارهای خوب وعبادی هستند وانجامش همیشه خوب است اگرخانم باردار که شرائط حساسی رامیگذراند به این عبادات واذکارمشغول شود آرامش دل پیدا می کند.
چون خدا میفرماید ذکرمن باعث آرامش است ووقتی مادرآرامش یافت درسلامت جسمی وروحی جنین تاثیرمستقیم دارد و انشاءالله فرزندی صالح وسالم به دنیا خواهد آمد.

2- توصیه های خوراکی که درروایات آمده است. این مطالب را ازکتاب ریحانه بهشتی یا فرزند صالح تالیف خانم سیما میخبر از انتشارات نور الزهرا سلام الله علیها نقل میکنم لازم به ذکراست که این کتاب برای مادران بسیارمفیداست.

 

الف توصیه هایی که مخصوص هرماه بیان شده است:

ماه اول: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس والصافات بخواند وبه شکم بدمد. صبح هاکمی سیب شیرین بخورد.روزهای جمعه قبل ازصبحانه انارمیل کند وقبل ازطلوع آفتاب اندکی ازتربت سیدالشهدا علیه السلام بخورد. نمازهای یومیه رادراول وقت به جاآوردوقبل ازنمازاذان واقامه بگوید ودروقت گفتن اذان واقامه دست راروی شکم بگذارد.هرروزبردوعددخرماسوره قدربخواند وآن راناشتابخورد.

ماه دوم:روزهای پنجشنبه وجمعه سوره ملک راتلاوت کند.روزپنج شنبه 140 مرتبه وروزجمعه صدمرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بگوید. دست راروی شکم بگذارد وصلوات کبیر بخواند (اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم واهلک عدوهم والعن اعدائهم من الجن والانس من الاولین والآخرین). هرهفته گوشت باقدری شیر وسیب شیرین تناول کند.هرروز بردوعدد عناب سوره توحید بخواند وآن راناشتابخورد .

ماه سوم: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره آل عمران راقرائت کند.140 مرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بخواند.قبل ازنمازدست راروی شکم گذارده وصلوات کبیر رابخواند.هرهفته مقداری گندم گوشت وشیر میل کرده وصبح هاکمی عسل تناول نماید.هرروزبریک عددسیب آیه الکرسی بخواند وآن راناشتا بخورد.همچنین مقداری کندر به اندازه یک عدس ناشتا بخورد.

ماه چهارم: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره دهر بخواند.درتمام نمازهادریک رکعت سوره قدرراتلاوت کند.ب عدازنمازدست راروی شکم گذارده سوره قدروکوثروصلوات کبیررابخواندوبعدازآن بگوید:ربناهب لنا من ازواجنا وذریاتناقرة اعین وجعلناللمتقین اماما.هفت مرتبه (استغفرالله واتوب الیه)بگوید.هرروزبعدازنمازها140 مرتبه صلوات بفرستد. سیب شیرین وعسل وانارمیل کند.

ازاول ماه چهارم نمازشب بخواند (درصوت امکان نیمه شب واگرموفق نشدقضای آن راترک نکند.)هرروزبردوعدد انجیرسوره والتین بخواند وآن راناشتا بخورد.ضمنا نام کودک قبل ازچهارماه وده روزانتخاب شود(روایت داریم برای پسرمحمد یاعلی وبرای دخترفاطمه نام بگذاریدتا سالم بماند انشاءالله)

ماه پنجم: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره فتح تلاوت کند.دریک رکعت نمازسوره نصربخواندوبعدازنماز دست راروی تربت کربلا کشیده برشکم بمالد.هرروزصبح مقداری خرما تناول نماید. ازابتدای ماه پنجم دروقت نماز دست برروی شکم نهاده اذان واقامه بگوید.هرروزبریک عدد تخم مرغ سوره حمدبخواند وآن راناشتا بخورد.

ماه ششم: روزهای پنجشنبه وجمعه سوره واقعه راقرائت کند.شبها دریک رکعت نمازسوره والتین بخواند.بعدازهرنمازدست برتربت امام حسین کشیده برشکم بمالد. پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون میل کندوسعی کنددرروزیاشب مقداری مغزاستخوان بخوردوازخوردن دنبه بپرهیزد.هرروزیک عدد انارراپس ازخواندن سوره فتح ناشتا بخورد.

ماه هفتم:ازماه هفتم به بعد پس ازنمازصبح سوره انعام رابربادام بخواند وسپس آن رابخورد واین کارراتاچهل روز ادامه دهد.خواندن اذان واقامه ونمازشب رافراموش نکند.روزهای دوشنبه سوره نحل وروزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس وتبارک ودرتمام ماههای هفتم وهشتم ونهم سوره نورراقرائت کند ودرنمازیومیه سوره قدروتوحیدرابخواند. روزی 140 مرتبه صلوات بفرستد. ازخوردن خربزه بعداز هرغذا کوتاهی نکن دلکن قبل و بعد از آن آب میل نکند. هرروزبریک عدد(به)سوره یس بخواند و آن راناشتابخورد. همچنین ازماه هفتم به بعدپنج سوره قرآن راکه باتسبیح شروع میشود تلاوت کندکه عبارتنداز:حدید,حشر,صف,جمعه,وتغابن.

 ماه هشتم: علاوه برمواردذکرشده درماه هفتم به مواردزیرعمل شودروزهای شنبه بعدازنمازصبح سوره قدر10 مرتبه.روزهای یکشنبه بعدازنمازصبح سوره والتین دومرتبه. روزهای دوشنبه سوره یس .روزهای سه شنبه سوره فرقان. روزهای چهارشنبه سوره دهر.روزهای پنجشنبه سوره محمد (صلی الله علیه وآله)وروزهای جمعه سوره صافات تلاوت نماید.ازخوردن ماست شیرین وعسل کوتاهی نکند.هرروزجمعه ناشتا انارشیرین میل کند.درصورتیکه ضررنداشته باشدهفته ای یک بارسرکه بخورد.

ماه نهم:بهتراست غذای اوکباب باشد.ادویه نخورد.خرمامیل کند.برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی راذبح کرده ازآن بخورد.درنمازظهریاعصرسوره والعصروسوره ذاریات بخواند.درروزهای پنجشنبه سوره حج ودرروزجمعه سوره فاطر راتلاوت کند.هرروزمقداری راه برود.به عکس وآئینه کمترنگاه کند.هرروزبرمقداری شیروخرماسوره دهربخواندوآن راناشتابخورد.

ب:توصیه هائی که بصورت کلی بیان شده است:

1 _همیشه باوضوباشد مخصوصا هنگام خوردن غذا.
2_شبها به آئینه نگاه نکند.
3_باکوشش تمام ازگناهان بپرهیزد.
4_حتی الامکان مستحبات راانجام دهد.
5_آرامش خودراحفظ کندوعصبانی نشود.
6_باگذاشتن نوارقرآن وخواندن قرآن به صورت روزانه میتواند به حافظ قرآن شدن فرزندخودکمک کند.
7_خواندن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعدازهرنمازوشب قبل ازخواب.
8_خواندن چهل روززیارت عاشوراباصدلعن وصدسلام ودعای علقمه.
9_خواندن چهل روز سوره یس ودمیدن به اناروخوردن آن.
10_خواندن چهل بارسوره یوسف ودمیدن به سیب وخوردن آن.
11_خواندن چهل باردعای توسل.
12_خواندن چهل روز زیارت جامعه.
13_خواندن چهل روززیارت آل یس ودعای بعدآن.
14_خواندن چهل شب جمعه دعای کمیل.
15_خواندن چهل روزجمعه دعای ندبه.
16_خواندن چهل عصرجمعه دعای سمات.
17_خواندن چهل شب جمعه ویاچهل شب سوره حدید,حشر,تغابن,جمعه,وصف قبل ازخواب.
18_خواندن حداقل چهل شب نمازشب.
19_چهل روزجمعه غسل جمعه کردن.
20_یک ختم قرآن کردن بخصوص برای سلامتی امام زمان.
21_خواندن چهل بارحدیث کساء وزیارت امام زمان علیه السلام.
22_خواندن چهل روزدعای عهدبعدازنمازصبح.
23_خواندن سوره توحیددرهرروزپنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
24_خواندن سوره قدردرهرروز پنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.
25_هرروز140 مرتبه ذکرصلوات.
26_هفتادباراستغفاربعدازنماز.
27_خوردن مویزبه مدت چهل صبح ناشتا هرروز21 عددبا21 بسم الله الرحمن الرحیم.
28_درموقع تکان خوردن بچه دست روی شکم بگذاردوصلوات وسوره توحیدراتلاوت کند.
29_به فکرخدابودن ورفع حوائج مردم راکردن ودرچهره افرادمومن وزیبارونگاه کردن ورفت وآمدنکردن باافرادی که مشکل اخلاقی دارندورفتن به زیارت ودوری ازمعاصی بخصوص دروغ وغیبت ونمازاول وقت خواندن وزمزمه کردن نام زیبا ودلربا ودلنشین الله الله الله …..وبه صوت قرآن گوش دادن.
30_برای صبورشدن بچه دست راروی شکم گذارده سوره والعصر رابخواند.
31_فرزندرادرشکم مادرنام گذاشتن وانتخاب نام نیکو مانند محمد,علی,وفاطمه.واورابه نام خواندن.
32_تلاوت قرآن خصوصا مداومت برسوره انبیاء هرقدرکه بتواندبرای صالح شدن فرزندبسیارموثراست.
33_یکی ازروشهای موثربرای ایجادپیوستگی بین والدین وجنین قبل ازتولداو صحبت کردن باجنین است این رفتارخاطرات خوبی ازدوران قبل ازتولد درجنین باقی میگذاردوبعدازتولدنیزکودک صداهای آشنارابه یادمی آورد.
34_درطول بارداری به تغذیه ورعایت نکات بهداشتی توجه داشته باشد.

 

خوراکیها وآثارآن برکودک ازدیدگاه احادیث:

1-گلابی:
الف)خوردن گلابی توسط توسط پدر سبب زیبائی فرزند میشود.
ب)به زنان باردار گلابی بدهید که فرزندان رانیکو وزیبا میکند.
پ)به زنان باردارگلابی بدهید که اخلاق فرزندانتان رانیکو میکند.
ت)خوردن گلابی مایه قوت قلب ,پاکی معده,صفاوتذکیه دل,دلیری وزیبایی بچه میشود.
ث)گلابی قلب راجلا میدهد ودردهای درون رابه اذن حق شفا می بخشد.

2-کاسنی:
الف)هندباء(کاسنی) برای افزایش فرزندمفیداست
ب)خوردن کاسنی آب کمر راافزایش داده وفرزند رانیکو وذکور بودن رادر ولدزیادمیکند.
پ)خوردن کاسنی باعث زیبائی فرزندمیشود.

3-سویق(قاووت)
الف)خوردن سویق توسط والدین موجب قوت در فرزند میشود وازکودن شدن وسبک مغزی ونادانی اوجلوگیری می کند.
ب)خوراندن سویق به کودک جهت تقویت ورویاندن گوشت ومحکم کردن استخوان بسیارمفیداست.

4-خربزه:
خوردن خربزه توسط زن باردار سبب میشودکه فرزند خوشرو وخوش خلق شود

5-کندر:
خوردن کندور توسط زن باردار باعث زیادی عقل بچه وباهوش پاکدل دانا وشجاع شدن پسر وخوشخو ونیکو شدن دختر میشود.درحدیثی آمده است:به زنان حامله کندر بخورانیدبدرستیکه درشکم مادر کندرغذای طفل میشود ودلش محکم وتحملش زیادمیشود.

6-انار:
خوردن انارشیرین فرزند را نیکو میکند. میل کردن اناردرروزهای جمعه قبل ازصبحانه بسیار خوب است خوردن انار برای رفع حالت تهوع بسیارمفیداست. برای کم خونی یرقان(زردی)دردمفاصل فشارخون وبواسیر نیزبسیارخوب است.هرکس یک عددانار بخورد دلش نورانی میشود ووسوسه های شیطان تاچهل روزازاوبرطرف میشود.

 

 

گردآوری : فراناز

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته