حکایت جالب دستوربرای رفع مزاحمت مردم!

حکایت جالب دستوربرای رفع مزاحمت مردم!

حکایت جالب و کوتاه دستوربرای رفع مزاحمت مردم!

 

یكى از مریدان نزد پیر مرشد خود آمد و گفت: چه كنم كه از دست مردم در رنج مى باشم؟

 

آنها زیاد نزد من مى آیند و وقت عزیز مرا مى گیرند.

 

پیر مرشد به او گفت: به این دستور عمل كن تا از دور تو پراكنده گردند و آن اینكه: به فقیران آنها قرض بده و از ثروتمندان آنها چیزى را بخواه. در این صورت فقیران بر اثر نداشتن پول براى اداى قرض و ثروتمندان از ترس پول دادن، نزد تو نیایند و اطرافیان خلوت گردد.

 

گر گدا پیشرو لشگر اسلام بود

كافر از بیم توقع برود تا در چین

 

 

 


مطالب پربازدید هفته
دوستان ما