هنرمندی نوشت گاو ما شیر نمی دهد، اما ماشالا به شاشش

هنرمندی نوشت گاو ما شیر نمی دهد، اما ماشالا به شاشش

“هنرمندی نوشت گاو ما شیر نمی دهد، اما ماشالا به شاشش” این متن تابلویی است که یک هنرمند ایرانی ترسیم کرده است. این هنرمند ایرانی خیلی جالب بازدید کنندگان نمایشگاه را دست انداخته !!! مردم اونجا اگه می دونستند چی نوشته اینقدر با لذت بهش نگاه نمی کردن !!!!!!!

 

هنرمندی نوشت گاو ما شیر نمی دهد، اما ماشالا به شاشش

 

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما