بهترین کانال خفن تلگرام باحال
تبلیغات متنی

اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان تاثیر زیادی دارد!

اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان تاثیر زیادی دارد!

بین عزت نفس فرزندان مادر شاغل و مادر خانه‌دار، تفاوت معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان انجام شده است.

روش تحقیق علّی-مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی منطقه 3 شهر تهران به تعداد 4084 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» برابر با 351 نفر و انتخاب آن به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است.

ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد عزت نفس «کوپر اسمیت» (1967) با ضریب آلفای 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون t برای دو گروه مستقل از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عزت نفس فرزندان مادر شاغل و مادر خانه‌دار، تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه عزت نفس فرزندان ماداران شاغل، بیشتر از عزت نفس فرزندان ماداران خانه‌دار می­باشد.

 

گردآوری : فراناز

پربیننده ترین مطالب سایت