سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

کسانی که دنیا را به آخرت ترجیح می دهند

مجموعه : دین و مذهب
کسانی که دنیا را به آخرت ترجیح می دهند

و هنگـامـی کـه از بنـی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خـویشـان و یتیمان و درماندگان نیکی کنید و با مردم به نیکویی سخن بگـوییـد…

 

کسانی که دنیا را به آخرت ترجیح می دهند

دو طایفه از یهود بـه نـام هـای «بنی قریظه» و «بنی نضیر» که با هم خویشاوندی داشتند، بر سر منافـع دنیـا با یکدیگر به مخالفت برخاستند. طایفه‌ی «بنی نضیر» بـه طـایفـه‌ی «خـزرج» که از مشرکان مدینه بود، پیـوسـت. طـایفـه «بنـی قـریظـه» هـم بـه طـایفـه‌ی «اوس» که آنان هم مشرک بودند، پیوسـت. در میـان طـایفـه هـای «اوس» و «خزرج» همواره جنگ روی می داد و یهودیان هـر طـایفـه بـه طـایفـه‌ی هـم پیمان خود در جنگ کمک می کرد و به این ترتیب گروهی از یهودیـان در این جنگ ها کشته و زخمی می شـدنـد. هنگـامـی کـه جنـگ تمـام مـی شـد، همه‌ی یهودیان جمع می شدند و دست به دست هم می دادنـد و بـه حکـم و قانون تورات، اسیران خود را آزاد می کردند.

خداوند در قـرآن مجیـد قـوم یهود را مورد سرزنش قرار می دهد و مـی فـرمـایـد:

 

 

و هنگـامـی کـه از بنـی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خـویشـان و یتیمان و درماندگان نیکی کنید و با مردم به نیکویی سخن بگـوییـد.

نمـاز را برپا دارید و زکات بدهید.

سپس جز گروه اندکی از شما، سرپیچی کـردیـد و روی گردان شدید; و هنگامی که از شما پیمان گرفتیـم خـون یکـدیگـر را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید،

شما پذیرفتیـد و بـر آن گواه بودید.

بـاز هـم شمـا هستیـد کـه یکـدیگـر را مـی کشیـد و گـروهـی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید

و در این گناه و تجاوز علیـه آنـان به یکدیگر کمک می کنید،

و اگر بعضی از آنان بـه صـورت اسیـر نـزد شمـا بیایند، برای آنان فدیه می دهید!

در حالی کـه بیـرون کـردن آنـان بـر شمـا حرام شده بود.

آیا به قسمتی از کتاب ایمـان مـی آوریـد و بـه قسمتـی از آن کافر می شوید؟

پس مجازات کسی که این کار را انجـام دهـد، جـز خـواری در دنیا نخواهد بود.

و در روز قیامت به سوی سخت ترین عذاب بـرده مـی شود.

و خداوند از آن چه می کنـید غـافـل نیسـت.

اینـان کسـانـی هستنـد کـه آخرت را به زندگی دنیا فروختنـد.

پـس در عـذاب آنـان تخفیـف داده نمـی شود و کسی آنان را یاری نخواهد کرد.

آیات83 الی 86

 

گردآوری : فراناز

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته