آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏

آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏
آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏، یکی از بهترین غذاهای مفید برای وعده شام که جزء فست فودها محسوب می شود ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏ است که پورتال فراناز در اینجا آموزش درست کردن این فست فود خوشمزه را به شما یاد می دهد.با عضویت در فراناز بهترین مطالب را از سراسر اینترنت به رایگان دریافت کنید.

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ :

ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺗﻮﺭﺗﯿﻼ، ﻟﻮﺍﺵ ﯾﺎ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼﺧﻮﺭﯼ

ﻧﻤﮏ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ۴٫۵ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﻣﺮﻍ ۲ ﻭ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﻣﺮﻍ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺯﯾﺮﻩ ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﭘﻮﻧﻪ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏(ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺳﯿﺮ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮐﻨﺴﺮﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ ۱ ﻋﺪﺩ‏( ﯾﺎ ۱ﻭﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‏) ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ ‏)

ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ

ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ۱ ﻋﺪﺩ ‏(ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ۲ ﻋﺪﺩ ‏( ﻓﻠﻔﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮔﺸﻨﯿﺰ ۱/۲ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏) ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ

 

 

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﯾﺶ ﺭﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮﻍ ﺭﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ.ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻇﺮﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻧﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﭼﯿﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ‏( ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ‏) ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﻭ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .‏( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ‏) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺍﻟﯽ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ‏(۳۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ

پربیننده ترین مطالب سایت

عکسهای زیباترین دختران خوشگل کمرباریک باحجاب اسلامی عروس تهرانی بازیگر فیلم پورن از آب درآمد + عکس ماجرای بازداشت دختر دوجنسه تهرانی با لباس پسرانه + عکس فیلم رابطه جنسی لو رفته مادربزرگی با نوه اش (18+) دختر زیبارویی که بدون مهبل (واژن) به دنیا آمد + عکس آموزش استفاده از کاندوم زنانه و مردانه در روابط جنسی رابطه جنسی پسری با زن عمو و مرگ عمویش اندام خوشگل و دیدنی دختری با پاهای 130 سانتی متر + عکس شب زفاف یک زوج جوان که ماجرایی عجیب دارد (عکس) سقوط دختر و پسر از پنجره درهنگام رابطه جنسی! عکس عفونت های وحشتناک تزریق ژل بزرگ کننده باسن! عکس خانمی که با اندام جذابش مردان را تحریک می کند(عکس) مردی که رکورد دار بزرگترین بیضه جهان است (تصاویر) داعش ها روزی 30 بار به این زنان تجاوز می کنند! دختر 21 ساله ای که سه تا سینه (پستان) دارد! عکس اندام عجیب و غریب زن تایلندی!+(عکس) در دوران عقد چگونه رابطه جنسی داشته باشیم؟ این خانم با 100 هزار مرد رابطه جنسی داشته!
پربازدید هفته
پربازدید ماه