بهترین کانال خفن تلگرام باحال

آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏

آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏
آموزش و طرز تهیه ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏، یکی از بهترین غذاهای مفید برای وعده شام که جزء فست فودها محسوب می شود ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏ است که پورتال فراناز در اینجا آموزش درست کردن این فست فود خوشمزه را به شما یاد می دهد.با عضویت در فراناز بهترین مطالب را از سراسر اینترنت به رایگان دریافت کنید.

 

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ :

ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺗﻮﺭﺗﯿﻼ، ﻟﻮﺍﺵ ﯾﺎ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼﺧﻮﺭﯼ

ﻧﻤﮏ ۱/۸ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ۴٫۵ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﻣﺮﻍ ۲ ﻭ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﻣﺮﻍ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺯﯾﺮﻩ ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﭘﻮﻧﻪ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏(ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ‏)

ﺳﯿﺮ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮐﻨﺴﺮﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ ۱ ﻋﺪﺩ‏( ﯾﺎ ۱ﻭﻧﯿﻢ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‏) ‏( ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ ‏)

ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ

ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ۱ ﻋﺪﺩ ‏(ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ۲ ﻋﺪﺩ ‏( ﻓﻠﻔﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ۱/۴ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏)

ﮔﺸﻨﯿﺰ ۱/۲ ﻟﯿﻮﺍﻥ ‏(ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ‏) ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ

 

 

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻓﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‏:

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﯾﺶ ﺭﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻭﻏﻦ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ.ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮﻍ ﺭﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ.ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﺮﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻇﺮﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻧﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﭼﯿﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺵ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ‏( ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ‏) ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﻭ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .‏( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ‏) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺍﻟﯽ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ‏(۳۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ

پربیننده ترین مطالب سایت

جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل بهترین روش ماساژ آلت تناسلی مرد (ویژه بانوان) عکس گرفتن از واژن و باسن دختران به عنوان وثیقه برای وام دختر زیبارویی که بدون مهبل (واژن) به دنیا آمد + عکس رابطه بی شرمانه این زن مست با حیوانات (عکس) زیباترین مدل لباس خواب عروس ویژه شب زفاف عکس مدل مانتوهای دخترانه در طرح های شیک و جدید عکس نوشته های زیبای عاشقانه و رمانتیک سال 96 وسوسه شدن پزشک جوان از کارهای زن صیغه ای وسوسه شدن راننده اتوبوس از آرایش غلیظ دختر 15 ساله (عکس) اندام خوشگل و دیدنی دختری با پاهای 130 سانتی متر + عکس چند برابر کردن لذت رابطه جنسی با این راهکارهای ساده شب زفاف یک زوج جوان که ماجرایی عجیب دارد (عکس) خواهر و برادری که 10 سال زن و شوهر بودند سقوط دختر و پسر از پنجره درهنگام رابطه جنسی! عکس اس ام اس تبریک عید فطر با معانی زیبا و خاص خانمی که با اندام جذابش مردان را تحریک می کند(عکس) آیا خودارضایی را می توان از روی ظاهر فرد تشخیص داد؟
مطالب پربازدید هفته