اجنه در دنیای واقعی+عکس

اجنه در دنیای واقعی+عکس

اجنه در دنیای واقعی+عکس

 

هر گاه صحبت از جن و روح به میشود ناخودآگاه ترسی غریزی در وجود هرکسی ایجاد می شود چه بسا خیلی از افراد شاید فقط در فیلم های ترسناک جن و ارواح دیده اند نه در دنیای واقعی خود.در یک دیدگاه وسیع به هر موجود ماوراءطبیعه ای که از دیدگاه انسان مستور است، جن می گویند.

مانند فرشته ها، شیطان ها. اما اصطلاحاً و بنا بر باور برخی از مردم، جن ها (اجانین) گروهی از موجودات زنده، دارای احساسات و تفکر و معمولاً نامرئی از جهان آفرینش هستند که هزاران سال پیش از خلقت بشر از آتش خلق شده اند.

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

جن و روح در دنیای واقعی

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

ارواح در عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس

 اجنه در دنیای واقعی+عکس