تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم | تعبیر دیدن خواب‌های روابط جنسی

تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم | تعبیر دیدن خواب‌های روابط جنسی

تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم | تعبیر دیدن خواب‌های روابط جنسی

در این قسمت از سایت فراناز تعبیر خواب جنسی با محرم و رابطه جنسی بطور کلی را برای شما توضیح داده ایم. خواب ها از درون مـا خبرهایی را منتقل می کنند. نمیشود بـه معبران و دیدگاه هاي انها خاطرجمعی 100 در 100 داشت، چرا کـه نظرات فوق العاده زیاد و فوق العاده دارای تضاد هستند، بنابر این باید نمادها را درنظر بگیریم و از دید علم و روانشناسی استفاده کنیم.

 

در ابتدا نظرات معبران شرقی و غربی، مسلمان و غیر مسلمان را می‌خوانیم و سپس با استفاده از درنظر گرفتن نمادها و علم روح و روان دیدن خواب رابطه جنسی را بررسی میکنیم. نظرات معبران دارای تضادهای فراوان هستند، برخی این خواب را دلیل بر غم و برخی هم خوب و نیک میدانند. اما باید خودمان هم کمی فکر کنیم و با سرنخ هایي کـه خواب مـا می دهد، مسئله را حل کنیم.

 

معبرین غربی اینگونه میگویند:

در تعداد زیادی از موارد دیدن خواب‌هاي روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی بـه همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایي کـه در مورد روابط جنسی «سکس» دیده می شوند نماد و نماد ترکیب جنبه‌هاي متضاد خود شـما با هم اسـت.«شـما نیاز دارید کـه از شخصیت خود دور شده و بـه شخصیتی کـه مورد نظر دیگران اسـت نزدیک شوید».

 

شـما تمایل دارید کـه در زندگی بیداری، ویژگی‌هایي کـه از شریک جنسیتان را در رویا میبینید را درون خودتان احساس کنید. دیدن رابطه جنسی با کسیکه ممکن اسـت همسرتان یا شخص مهم دیگری و یا کسیکه از بودن با آن لذت می برید ممکن اسـت در آینده تحقق یابد.

 

خواب‌هاي روابط جنسی ممکن اسـت نشان دهنده این باشند کـه شـما با شرایطی جدید حضور پیدا کرده و پایان رابطه خودرا می‌پذیرید. اگر در خواب رابطه جنسی خودرا نا تمام گذاشتید بیانگر نارضایتی از روابط جنسی خود در بیداری اسـت و یا عدم توانایی در بیان خود و ارتباط با شریک جنسیتان در بیداری اسـت.

 

اچ ميلر مى‌گويد:

روابط زناشويى در خواب، بيانگر دلبستگى بـه جنس مخالف اسـت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رابطه جنسی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی اسـت و این بستگی دارد بـه موقعیت و شرایطی کـه در بیداری دارا می‌باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

 

خواب رابطه جنسی می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد کـه در چنین صورتی فاقد تعبیر اسـت چون کلیه خواب‌هاي شیطانی تعبیر ندارند. چنانچه دیدن رابطه در خواب بـه اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق اسـت و بدون تعبیر و چنانچه بـه اهتلام نپیوندد صرفاً از غم اسـت و لاغیر.

 

حضرت دانیال گوید:

رابطه جنسی در خواب روا شدن حاجت اسـت، خاصه چون بیند کـه منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی ارتباط نمود، دلیل اسـت ازآن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب جماع کردن کـه ازآن غسل واجب شود تاویلش نباشد. داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن اسـت نشان دهنده تغییرات در خود شود و شـما بـه فرد جدیدی تبدیل شوید.سکس با فرد غریبه هم چنین نشان میدهد کـه شـما برای پذیرفتن فرصت‌هاي جدید و تغییرات آماده هستید.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده

معبرین غربی گویند: خواب رابطه جنسی محافظت نشده نماد و نماد ترس از حاملگی و بچه دار شدن میباشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن فیلم پورن

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در حال تماشا کردن فیلم‌هاي پورن دیدید نشان دهنده این اسـت کـه شـما ممکن اسـت احساس نا امنی در روابط جنسی خود می کنید. البته دیدن فیلم‌هاي پورن در خواب میتواند نماد خستگی و یا نیاز بـه محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.

 

تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این بـه این معنی نیست کـه شـما همجنس باز و یا علاقه بـه هم جنس بازی دارید این بـه این معنی اسـت کـه شـما دوست داشتن را یاد میگیرید و خودرا می‌پذیرید.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم در خواب از دیدگاه علمی

دیدن نزدیکی با محارم در خواب نباید شـما را شوکه کند. همه ی چیز در مورد روح و روان خودتان اسـت و اینکه چگونه در حال حاضر با خانواده‌تان برخورد می کنید. دریک جنبه‌ي منفی‌تر، دیدن خواب نزدیکی با محارم پدری نشان می دهد کـه دراین رابطه با پیچیدگی و دشواری‌هایي مواجه هستید.

 

مثلاً ممکن اسـت «در زندگی واقعی» پدر و مادر یا کس دیگری شـما را نظارت میکند «مثلاً شریک زندگیتان». تعداد دفعات رخ دادن این رویاها یک سرنخ بشما میدهد در مورد اینکه مشکل موجود چـه‌قدر برای زندگیتان و حالت روحی روانی‌تان اهمیت دارد. ممکن اسـت ارتباط با یکی از نزدیکان‌تان بـه صورت مخفی باقیمانده‌اسـت و بهمین دلیل اسـت کـه این رویا را میبینید.

 تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم | تعبیر دیدن خواب‌های روابط جنسی

 

تعبیر خواب نزدیکی با محرم به طور کلی

معنای کلی دیدن نزدیکی با محارم چیست؟ دیدن خواب نزدیکی با محارم معنای کاملا متفاوتی دارد. در رویاها، این عمل میتواند نشان دهد کـه شـما سعی میکنید خودتان را بیان کنید. گاهی اوقات درخانواده آن آزادی راکه دوست داریم بـه دست نمی‌آوریم. رویاهایی از این دست میتواند پس از داشتن یک بحث یا مشکل با یکی از اعضای خانواده در زندگی واقعی رخ بدهد.

 

شـما احتمالا در مرحله‌اي از زندگی خود قرار دارید کـه آینده نگرا‌ن‌تان کرده‌اسـت. در اصل، این خواب یک اتحاد نمادین بین شخصیت بزرگسال و کودک درون‌تان اسـت. از سویی دیگر در صورتی کـه اخیرا با یک عضو از خانواده‌تان بحث و جدل داشته‌اید، و شـما تمایل خودرا برای آشتی بیان میکنید، این رویا میتواند نشانه‌اي از بخشودگی باشد.

 

تغییرات مثبت در حال انجام هستند، در صورتی کـه…

بیش‌تر خودتان را درک کنید.

قبول کنید کـه در زندگی چـه هستید.

در ازای دریافت عشق، عشق بدهید.

 

نشانه اي برای صفات مثبت

داستان سلطان ادیپ بعنوان موضوع اصلی نزدیکی بین مادر و پسر و پایان غم‌انگیزش رابه تصویر میکشد. ادیپ بدلیل داشتن رابطه با مادرش بـه شدت مجازات می شود. او بینایی‌اش رابه دست خودش از دست میدهد، در حالیکه فرزندانش نیز برای رابطه‌ي حرام ادیپ مجازات می شوند.

 

از این رو، داشتن رابطه با محارم یک نماد بسیار قوی اسـت حتی اگر بـه سادگی در دنیای خواب و رویا ظاهر شود. در اسطوره‌هاي باستانی مانند ادیپ، رابطه‌ي جنسی بین خدایان و الهه‌ها راهی برای بـه دست آوردن بی‌گناهی، خلوص و انرژی بود، ودر نتیجه دیدن خواب نزدیکی با محارم می تواند نشانه‌اي باشد مبنی بر اینکه لازم اسـت صفات نیک و مثبت وجودتان را افزایش بدهید.

 

نشانه میل سرکوب شده

دیدن خواب نزدیکی با محارم برای هر شخصی میتواند آزاردهنده باشد، چرا کـه ممکن اسـت فرد تصور کند کـه چنین میل و خواسته‌اي در وجود‌ش اسـت. فروید می گوید کـه چنین رویایی ضروریات اخلاقی را نادیده میگیرد.

 

خواب نزدیکی با محارم، میل سرکوب شده در وجودتان را نشان نمی دهد و اگر شـما چنین تصویری را در رویای خود داشته‌اید، لزومی ندارد کـه خودتان را اذیت کنید و تلاشی برای تغییر رفتارتان بـه خرج بدهید.

 

نشانه پیشرفت

دیدن چنین خوابی در عین حال میتواند نشانه‌اي از پیشرفت در زندگی باشد. هر رویایی کـه در آن اتفاقات ناراحت‌کننده رخ می دهند نشانه‌اي اسـت از اینکه باید سعی کنید استانداردهای بالایی را برای هدایت خود در تمام زمینه‌هاي زندگی حفظ کنید. این رویا میتواند بـه ترس شـما از عشق و بلوغ اشاره کند.

 تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم | تعبیر دیدن خواب‌های روابط جنسی

 

نماد اشتیاق و عشق به محرم

دیدن خواب نزدیکی با محارم با شخصیت شـما و هم چنین ترس‌هاي شـما در زندگی ارتباط دارد. همه ی‌ي رویاهای این سبکی معنای مشخصی ندارند، و حتی ممکن اسـت چیزی کاملا متفاوت را نشان بدهند. طبق معمول چنین رویایی نمادی از اشتیاق ناخودآگاه شـما برای عشق بـه مادر، پدر یا خواهرتان اسـت.

 

گاهی اوقات رویایی کـه یک عضو خانواده را شامل می شود، بـه این معنا اسـت کـه آن فرد بـه کمک شـما نیاز دارد، و ضمیر ناخودآگاه شـما این سیگنال را درك کرده‌اسـت و دیدن چنین رویایی بشما اطلاع میدهد کـه باید از این فرد مراقبت کنید. همان رویا میتواند دلتنگی شـما را برای خانواده یا حسرت گذشته نشان دهد در صورتی کـه دور از خانه و خانواده هستید.

 

تعبیر خواب نزدیکی با محارم از نظر سنت عربی

سنت تعبیر خواب عربی ادعا می کند کـه چنین خوابی نشان ‌دهنده‌ي این اسـت کـه شـما علیه طبیعت خودتان عمل می کنید. در حالیکه سنت غربی میگوید کـه ممکن اسـت احترام یا پول از دست بدهید. تعبیر خواب بـه وضوح بیان می کند کـه شـما احترام‌تان را از دست میدهید. این یک معنای باستانی اسـت، بنابر این لزومی ندارد کـه عمیق‌تر بـه آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب نزدیکی با دخترتان

اگر شـما یک مرد هستید و خواب نزدیکی با دخترتان را میبینید، ممکن اسـت ترسی کـه از یک رابطه در زندگی واقعی‌تان دارید، بـه این صورت در خواب‌تان نمود پیدا کرده‌ باشد.

 

تعبیر خواب نزدیکی خواهر یا برادرتان

دیدن خوابی کـه در آن نزدیکی بین خواهرها و برادرها اتفاق می‌افتد، اشاره بـه آرزوی پنهانی شـما برای التیام روابط‌تان با افرادی دارد کـه در حال حاضر با آن‌ها دچار مشکل شده‌اید.

 

تعبیر خواب نزدیکی با والدین

داشتن رابطه‌ي جنسی با والدین ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي یک تجربه‌ي مثبت و انتخاب درستی باشد کـه اخیرا داشته‌اید.

 

اگر از نزدیکی آگاه بودید

آگاه بودن از نزدیکی با محارم در خواب، شنیدن اینکه کسانی در مورد آن صحبت میکنند، یا درک اینکه اینکار اشتباه اسـت، نشان ‌دهنده‌ي یک تابو یا عدم پذیرش چیزی اسـت.

 

اگر در واقع نزدیکی با محارم داشته اید

اگر در زندگیتان رابطۀ جنسی با محارم را تجربه کرده باشید، دیدن چنین خوابی ممکن اسـت بـه این دلیل باشد کـه برای کنار آمدن با آن مشکل دارید و مدام گذشته را مرور میکنید.

 

تجاوز پدر بـه فرزند

نمونه‌ي دیگر این اسـت کـه یک مرد ممکن اسـت در خواب ببیند پدرش آلت تناسلی خود در مقعد او فرو میکند. چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه در زندگی واقعی‌اش، میداند کـه یک تصمیم اشتباه گرفته‌اسـت و آگاه اسـت کـه این تصمیم او عواقبی در پی خواهد داشت.

 

پدری کـه سعی در داشتن رابطه‌ي جنسی مقعدی با او داشته، منعکس‌کننده‌ي وجدان‌اش یا توانایی اتخاذ تصمیمی اسـت کـه روی او فشار وارد خواهد کرد. احساساتی کـه ممکن اسـت در حین دیدن خواب نزدیکی با محارم با آن‌ها مواجه شوید: نفرت. بیزاری و کينه. وحشت‌ زدگی. غافلگیر شدن. نگرانی. سردرگمی. ناراحتی و اندوه. سراسیمگی. آزردگی. عدم امنیت. خشم. هراس. شگفتی. تنبلی. غم.

مطالب داغ هفته اخیر