تعبیر خواب عنکبوت چیست؟

تعبیر خواب عنکبوت چیست؟

تعبیر خواب عنکبوت چیست؟

عنکبوت حیوانی که اکثرا برای ظاهرش ترسناک جلوه میکند. عنکبوت جانور بی مهرهٔ شکارگری است که دارای بدنی دو بخشی و هشت پاست

 

امام جعفر صادق (ع) میفرماید:

از نظر امام صادق عصبانیت از کوره به در رفتن و یا ناراحت شدن از دست عزیزان و یا دوستان و اشنایان از معانی دیدن تار عنکبوت در منزل است.

 

ابن سیرین میگوید:

تعبیر خواب عنکبوت دلیل بر مردی گمراه و ضعیف است و اگر فردی در خواب ببیند عنکبوت گرفت دلیل بر این است که بر چنین مردی پیروز می شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی اظهار دارد:

-اگر فردی در خواب ببیند که عنکبوت به خانه و یا اتاقش آمده است یکی از اهالی خانه و یا افراد خانواده در او نفرت و خشمی را بوجود می آورد.

 

-اگر در خواب عنکبوت را در جایی غیر از خانه خود ببینید دشمن ناتوان و ضعیفی که ناشناس است در شما حالت نفرت و خشم را بوجود می آورد.

 

-تعبیر خواب عنکبوت بیشتر به معنای بدخواهی است که از آزار رساندن تنفر برمی انگیزد.تعبیر خواب عنکبوت چیست؟

 

تعبیر خواب عنکبوت از دیدگاه لوک اویتنهاو:

دیدن عنکبوت یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواهد افتاد.

کشتن عنکبوت: پیروزی

 

آنلی بیتون:

دیدن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

-گر خواب ببینید عنکبوتی تار می تند ، نشانه آن است که زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

-کشتن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد .

-اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید .تعبیر خواب عنکبوت چیست؟

 

تعبیر خواب تار عنکبوت

-اگر خواب ببینید چند عنکبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانه آن است که از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

 

-دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .

 

-اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می آید ، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

 

-اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد .

تعبیر پاک کردن خانه از تار عنکبوت

خوب است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید چراکه این عمل به معنی آن است , که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید.

 

اگر در خواب ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر خواب ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

 

ابراهیم کرمانی:

دیدن عنکبوت به خواب، به معنای مردی بافنده بود.

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی