تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

دراین پست با انواع تعبیر خواب مورچه آشنا میشویم. دیدن مورچه در خواب تعابیر مختلفی دارد. معبران مسلمان، غربی و شرقی نظرات مختلفی درمورد این خواب را ارائه داده اند. مورچه ها موجوداتی اجتماعی می باشند کـه وجودشان برای طبیعت حیاتی اسـت. اما در بین انسانها آنها حشراتی نه چندان دوست داشتنی هستند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب مورچه آشنا خواهیم شد.

 

تعبیر خواب مورچه از امام صادق «ع»

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

تعبیر خواب پا گذاشتن روی مورچه، دیدن مورچه هاي بزرگ و کوچک در خواب کشتن انها و پا گذاشتن روی آنها بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید کـه این باعث ضعف شـما خواهد شد.

 

تعبیر خواب مورچه مرده چیست؟

اگر در خوابت تعدادی مورچه را دیدی کـه مرده هستند و حرکتی نمیکنند، بـه سه معنا میباشد: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل بـه زور. اگر دیدی مورچه هاي مرده داخل لباست «آستین» و یا روی بدنت هستند بـه معنی مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 

تعبیر خواب مورچه از حضرت دانیال

راه رفتن مورچه روی بدن در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر انجام اموری هست کـه سرانجام خیر و یا نکی ندارند. کـه البته این خواب بستگی بـه شرایط و چگونگی ان نیز دارد.

 

تعبیر مورچه از حضرت یوسف

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

مورچه هاي ببالدار در خواب هاي مـا بـه نشانه ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی میباشد.

 

تعبیر خواب مورچه از ابن سیرین

تعبیر خواب کشتن مورچه ، اگر دیدی با دستان خودت و یا وسایل دیگری اقدام بـه کشتن مورجه ها میکتی بـه نشانه نشان مردم فرومایه اسـت. از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 

تعبیر خواب مورچه سیاه

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

اگر دیدی مورچه سیاه و درشتی روی بدنت راه می رود و غذا در دهان دارد نیکو اسـت و بـه معنی تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید. اگر دیدی بـه تـو دوست اشنا و یا همسایه بسته اي داد کـه داخلش مورچه بودو این را بعنوان هدیه گرفتی بـه معنی شفا – بهبودی – بـه زودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

 

شیخ طوسی درمورد خواب مورچه می گوید:

مورچه هاي سیاه و ریز در خواب بیشتر نمادی از زیاد شدن رزق و برکت اهل خانه اسـت. اما اگر آنها را کشتی یا راندی نیکو نیست.

 

اسماعیل بن اشعث درباره خواب مورچه می گوید:

تعبیر خواب مورچه زرد، دیدن مورچه هاي زرد و فرقی ندارد کوچک یا بزرگ نشانه عدل و انصاف اسـت. از عدل و درستی حکم میکند ، رفتن بـه دادگاه و حل مسئله اي از راه عادلانه می‌باشد.

 

تعبیر خواب حمله مورچه ها

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

اگر دیدی مورچه هاي زیادی بـه تـو حمله کرده اند ودر حال خوردن گوشت بدنت هستند و تـو فریاد و ناله می‌کنی جای نگرانی ندارد. شاید شـما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید کـه نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد. اگر خواب دیدی مورچه اي با رنگ سیاه و جثه ي بزرگ روی بدنت راه می رود تعبیرش این اسـت کـه دست بکار یا شغلی می زني کـه بـه زودی از انجام آن پشیمان می‌شوی.

 

منوچهر مطیعی تهرانی درمورد خواب مورچه نوشته:

مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري درحدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آنها هم در خواب خوب نیست و زيان اسـت. صدمه و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

لوک اویتنهاو درمورد خواب مورچه می گوید:

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

تعبیر دیدن مورچه بر این اسـت کـه بیننده صاحب یک کار سود آور میگردد. تعبیر خراب کردن لانه مورچه در خواب این می‌باشد کـه خوشبختی خودرا بدست خوب نابود میکنید. تعبیر گاز گرفتن مورچه این اسـت کـه برای شـما ناراحتی هایي بوجود خواهد آمد.

 

آنلی بیتون درمورد دیدن مورچه در خواب می گوید:

دیدن خواب مورچه علامت آن اسـت کـه باید در طی روز بعدی، بـه انتظار اذيت و اذیتهای جزئی باشد. مثل : هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی.

 

تعبیر خواب مورچه در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

تعبیر دیدن مورچه هاي در حال کار نشانه فعالیت شدید شـما در کارتان می‌باشد. تعبیر وجود مورچه در خانه بـه این معنی اسـت کـه بیماری درخانواده خواهد بود. تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا میروند بر این اسـت کـه بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می‌باشد. تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی براین اسـت کـه شـما خوشبخت خواهی شد.

 

روانشانسی خواب مورچه چیست؟

دیدن مورچه در خواب دربردارنده تعابیری متعدد و گوناگون اسـت. سعی کنید دقیقا بـه یاد بیاورید کـه مورچه ها در خواب شـما بـه چـه شکلی ظاهر شده بودند تا بتوانید تعبیری معنادار برای آنها پیدا کنید. تعبیر یک خواب بشما کمک میکند تا راه حلی برای مسائل و مشکلات زندگی واقعی خود پیدا کنید و هم چنین شـما را مجبور میکند تا گام هایي مهم و موثر برای التیام زندگی خود بردارید.

 

خواب مورچه نماد خوشبختی و ترقی

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

مورچه طبق معمول نمادی از خوشبختی و سعادت در زندگی اسـت. این حشرات ریز بـه سخت کوشی، قدرت، پایداری و تداوم در راه رسیدن بـه اهداف خود شهرت زیادی دارند. آنها بـه خوبی میدانند کـه چطور در کارهای گروهی و تعامل با سایر مورچه ها بکار و فعالیت بپردازند و همواره دلیلی قطعی و کاملا مشخص برای کار کردن دارند. حتماً شـما هم تا کنون دیده اید کـه صفی از مورچه هاي مشغول بکار با چـه ظرافت و دقتی کاملا سازمان یافته، قانونمند، هدفمند، برنامه ریزی شده و طبق اصول ساختاری تشکیل شده اسـت.

 

خواب مورچه نشان از سخت کوشی و صبر

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

با نگاه کردن بـه صفوفی از مورچه هاي در حال کار دریافته اید کـه حتی اگر شـما قدم در راه آنها بگذارید آنها صف خودرا قطع نمی‌کنند و آن رابه هم نمیزنند. مورچه ها همیشه کاری برای انجام دادن دارند. سخت کوشی، صبر و تلاش و کوشش مورچه ها از ویژگی هاي بارز و نمایان آنها اسـت. انها ثابت میکنند کـه میتوان با کار تیمی خوب، صرف زمان و تلاشی مداوم و پیوسته موفق بـه انجام کارهای بسیار زیادی شد.

 

نشانه شناسی های دیدن خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

مورچه ها هم چنین نمادی از نتایج مفید و دستاوردهایی افتخارآفرین هستند. این کارگران سخت کوش کوچک اندام و سرسوزنی نشان میدهند کـه حتی کوچک ترین عضو یا بخش یک هدف یا تیم تاثیری قابل توجه بر تصویر کلی و نتیجه کار خواهد داشت. انها نمادی از آینده سازی و اهمیت تعامل، همکاری و جامعه هستند.

 

دیدن مورچه در خواب می تواند رنج و ناراحتی را نشان دهد

تعبیر خواب مورچه چیست ؟ تعبیر خواب دقیق دیدن مورچه و انواع آن در خواب

از طرف دیگر، مورچه نمادی از نوعی رنج و ناراحتی اسـت و کاملا نفرت انگیز بنظر میرسد. گروهی از مورچه ها کـه روی بدن شـما رژه می‌روند احساس ناخوشایندی شبیه بـه این کـه چیزی زیر پوست شـما می خزد « احساسی ناشی از یک مشکل جسمی یا حسی» را در شـما بـه وجود می آورند. در زبان انگلیسی حتی واژه اي برای نشان دادن این احساس خارش و ناراحتی وجوددارد. کلمه antsy در زبان انگلیسی در واقع نشان دهنده چنین احساسی اسـت.

مطالب داغ هفته اخیر