تعبیر خواب گریه کردن زن یا مرد متاهل و مجرد در خواب

تعبیر خواب گریه کردن زن یا مرد متاهل و مجرد در خواب

تعبیر خواب گریه کردن زن یا مرد متاهل و مجرد در خواب

اگر به دنبال تعبیر خواب گریه کردن خود در خواب یا گریه کردن فردی دیگر در خواب هستید این مقاله از سایت فراناز را از دست ندهید. معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گریه در خواب آورده اند. معبری می گوید گریه دیگران در خواب به معنای آشتی کردن است. منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب گریه کردن می گوید گریستن در خواب به معنای شادمانی می باشد و گریه دیگران در خواب به معنای خبر خوش می باشد. برای دانستن تعبیر خواب کامل گریه کردن با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گریه کردن زن یا مرد متاهل و مجرد در خواب

تعبیر خواب گریه کردن از نظر معبران بزرگ

 

تعبیر خواب گریه آنلی بیتون

گریستن در خواب، نشانه آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد. اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

اگر دختری دیگران را در حال گریه ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریه ببیند، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

 


همچنین بخوانید : گریه هم در تمایلات جنسی نقش دارد!


 

تعبیر خواب گریه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.

 

اگر هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

 

تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

 

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است.

 


همچنین بخوانید : دختر عجیب هندی که به جای اشک خون گریه می کند! عکس


 

تعبیر گریه کردن در خواب

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند و بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت. نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کند خوب است و جای نگرانی نیست.

 

درباره تعبیر خواب گریه به روایت امام جعفر صادق

چنانچه در خواب دید گریه کرد و بعد از آن خندید، به این معنا است که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب گریه کردن زن یا مرد متاهل و مجرد در خواب

تعبیر خواب گریه به روایت محمد بن سیرین

دیدن گریه  درخواب، به معنای خوشحالی  است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قرآن خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد.

 

اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت و ندامت خورد.

 

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گریه، تسکین و دلداری است.

مطالب داغ هفته اخیر