جدید ترین متن و حکایت های کوتاه و زیبا (5)

جدید ترین متن و حکایت های کوتاه و زیبا (5)

جدید ترین متن و حکایت های کوتاه و زیبا (5)

“#دعای_مادر”

مرحوم ملا احمد نراقی گوید:
در کنار فرات صیادان زیادی برای ماهیگیری می‌نشستند.

نوجوانی با “پای معلول،” کنار فرات می‌آمد و مبلغی می‌گرفت و دست به هر “تور ماهیگیری” که می‌خواست می‌زد و تور او “پر از ماهی” می‌شد.

این نوجوان هر روز برای یک نفر این کار را می‌کرد و بیشتر انجام نمی‌داد. گمان کردم علم “طلسم” بلد است. روزی او را پیدا کردم،دیدم حتی سواد هم ندارد.

“علت را جویا شدم.”

گفت: من “مادر پیری” داشتم که برای درمان او مجبور بودم در همین مکان ماهیگیری کنم، روزی تمساحی پای مرا گرفت و قطع کرد. نزد مادر آمدم و گریه کردم.

او “دعا” کرد و گفت:
«خدایا پسر مرا بدون نیاز به وجودش “روزی” آسانی بده که او سلامتی خود را به خاطر من از دست داد.»

بعد از “مرگ مادرم” وقتی من در فرات تور می‌اندازم، از بین همه صیادها ماهی‌ها وارد تور می‌شوند و حتی وقتی که من تور در فرات نمی‌اندازم، کافی است “دستم” را به توری بزنم، همه ماهی‌های “روزی من” که “به‌خاطر دعای مادر من” است در آن تور جمع می‌شوند.

 

جدید ترین متن های کوتاه و زیبا (5)

❤️❤️❤️❤️

ﺩﻟﻢ ﺣﯿﺎﻁ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ…
ﯾﮏ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺩﻫﯿﻢ،
ﻓﺮﺷﯽ بیندﺍﺯﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻮﺍﻥ،
ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺍﻧﮕﻮﺭ،
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺽِ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﺎﻁ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺷﺎﺩﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ!
ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ…
ﭘﺪﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﯽﻫﺎﯼ ﺧﻨﮏ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﭺ ﮐﻨﺪ،
ﻭ ﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﮊﺳﺖﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﻪ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ…
ﺩﻟﻢ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻫﻤﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ…
ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻧﺒﻮﺩ،
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ، ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﻣﯽﺁﻣﺪﯾﻢ ﻭ “ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺧﻄﻮﺭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﮐﻪ” ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ! ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﯽ ﭼﻪ ﺫِﻝّ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ…
اما ﺣﯿﻒ ﻫﻤﻪﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ!
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ…
ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ!
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ!
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺷﻤﻌﺪﺍﻧﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺽ…
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯼ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺷﻠﻪﺯﺭﺩﻫﺎﯼ ﻧﺬﺭﯼ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﭘﯿﺮ
ﮐﻪ،ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ!
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﭺ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﯼ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ،
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺟﻮﺏ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﭼﺎﯾﯽ،
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻨﺪِ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ،
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭﯾﺶ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯼ ﻧﻤﻨﺎﮎ ﺧﺎﮎِ ﮐﻮﭼﻪﭘﺲﮐﻮﭼﻪ،
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﺎﻫﻮﯼ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ!
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽﻫﺎﯾﻢ،
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ…

❤️❤️❤️❤️

فقط دو روز مانده بود تا تولد بهترین دوستم… فکر و ذکرم شده بود انتخاب هدیه برای او… می دانستم دلش اسیر یک جعبه ی مداد رنگی بیست و چهارتایی ست چون بارها درباره اش با من حرف زده بود اما من فقط هشت سالم بود… پول تو جیبی هایم کفاف این هدیه را نمی داد… فقط یک راه داشتم ، اینکه به سراغ قلکم بروم… قلکی که چند ماه تمام امانت دار پول تو جیبی هایم شده بود تا بتوانم اسکیت بخرم … اما من می خواستم دوستم را به آرزویش برسانم… قلکم را بالا بردم و به زمین کوبیدم… آرزوی خودم را شکاندم … می دانستم وقتی هدیه ی من را باز کند خوشحال ترین آدم دنیا می شود ولی… ولی آنقدر هدیه ی خوب برایش آورده بودند که اصلا هدیه ی من به چشمش نیامد… حتی یک تشکر هم نکرد… من برای خوشحال کردنش از آرزوی خودم گذشته بودم؛ همه ی پس اندازی که مدت ها برایش از خواسته هایم زده بودم را خرج برآورده شدن آرزوی او کرده بودم اما او هرگز نفهمید… من ماندم و یک قلک شکسته ی خالی…
حالا بعد از این همه سال به این فکر می کنم که آدم ها هر کدام قلک هایی دارند که در آن چیزهایی مهم تر از پول را پس انداز می کنند… محبت، وفاداری و عشق را ذخیره می کنند تا در زمان مناسب خرجش کنند… اما گاهی قلکشان را برای آدم اشتباهی می شکنند… کسی که چشمهایش به روی محبت و فداکاری و عشق آن ها بسته ست…
کاش حواسمان باشد قلکمان را برای چه کسی می شکنیم… قلکی که خالی شود خیلی سخت پر می شود…

#حسین_حائریان

❤️❤️❤️❤️

متن های کوتاه و زیبا

به بچه های اول سخت نگیرید
والدین برای فرزند اولشان میخواهند تمام آرزوهایشان را پیاده کنند. میخواهند خوشتیپ ترین و لاکچری ترین بچه روی زمین باشد.
او را کلاسهای آموزشی فوق برنامه میفرستند و میخواهند در همه چیز اول باشد. او هم سعی میکند برای رضایت آنها، در مهمانیها هرچه که بلدست را رو کند و درس پس بدهد، شعر بخواند!
هرچه یاد گرفته، همه را بگوید. همیشه اول باشد!
برای همین فرزند اول یک انسان کمالگرا و خاص بار می آید.

ولی در مورد بچه آخر، دیگر والدین آن حساسیتها را ندارند.
میخواهند کودک برای همیشه کوچک بماند. میدانند که دیگر فرزندی بعد از او نخواهد بود که حس شیرین بچگی را برایشان داشته باشد.

میخواهند خودشان و کودکشان، کودکی کنند.
مهم نیست که کمی دیرتر راه بیوفتد یا دیرتر حرف بزند.
میدانند همه اینها بالاخره اتفاق می افتاد و دیر یا زود شدن نشانه هوش کودک نیست.

بچه های آخر اصولا خیلی راحت تر از بچه اول بزرگ میشوند، درس میخوانند، کلاسهای فوق برنامه را اگر باب میلشان بود و دیدند که بهشان خوش میگذرد میروند
زندگی را راحت تر میگیرند
واکثرا به خواسته هایشان میرسند و موفق تر هم هستند.
انقدر بچه های اول را اذیت نکنید

#دکتر_هلاکویی

❤️❤️❤️❤️

3🌺کاملترین و زیباترین دعای والدین در حق فرزندان برگرفته از قرآن 🌺

‏🤲بار الها تو فرزندانم را بدون اینکه من قدرت و توانایی داشته باشم به من داده ای! پس آنها را در پناه خودت بدون قدرت و توان من حفظ بفرما که من قدرت محافظت از آنان را در تمامی لحظات ندارم🤲
‏🤲بار الها آنها را از هر بدی و شر و چشم زخم و ضرری حفظ بفرما🤲
‏🤲خداوندا آنها را از مریضیها محافظت بفرما و اگر بیمارند شفا بده🤲
‏🤲خداوندا آزمایش و امتحان من را در آنها قرار مده که شانه هایم تحمل چنین باری را ندارد🤲
‏🤲بار الها آنها را در آزمایشات پنهانی و آشکار مأجور بفرما🤲
‏🤲خداوندا آنها را از بندگان صالح خودت و حافظان کتابت قرار بده و آنها را از نظر دین و عبادت و اخلاق و دانش سرآمد و بهترین مردم و از نظر زندگی خوشبخترین مردم و بهترین زندگی قرار بده🤲
‏🤲بار خدایا فرزندانم را با حلالت از حرامت بی نیاز بگردان و با فضل و بخشش خود از احتیاج به غیر تو بی نیازشان بگردان🤲
‏🤲خداوندا همانطور که کتابت را تا قیامت حفاظت می کنی، فرزندان من را هم از بدی و پلیدی محفوظ بدار🤲
‏🤲بار الها دوستی با بهترین افراد و خصلتهای پاک و توکل بر خودت را نصیبشان بفرما یا قادر و یا جبار🤲
‏🤲بار الها تمامی مرضهای قلبی و بدنی از آنها دور بفرما و با قدرت و توان خودت مرا به نهایت آرزویم درباره آنها نائل بگردان یا کریم یا منان🤲
‏🤲بار الها مرا از احسان و نیکی آنها در حیاتم برخوردار بفرما و با دعایشان بعد از مرگم مرا خوشحال بگردان🤲
‏🤲بار الها فرزندانم را، که همانا تکه ای از قلبم هستند، به تو سپرده ام. در مکانی که از دیدگان من پنهان هستند اما از دیدگان تو پنهان نیستند، پس آنها را با حفاظتی که لایق عظمتت می باشد حفظشان بفرما🤲
‏🤲پروردگارا، همّ و غم آن کسی که این پیام را برای من فرستاده است را برطرف بفرما؛ فرزند و فرزندانش را از هر بدی محافظت کن و هر آنچه را که آرزو دارد نصیبش کن🤲

الهی آمین🙏
❤️هر کس این دعاها را دریافت کرد، به دوستان عزیزش هدیه کنه تا صدقه جاریه باشه از من،شما، پدر و مادرمان و همه پدرها و مادرها . .
🤲

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
بهترین روش ماساژ آلت تناسلی مرد (ویژه بانوان)
بهترین روش ماساژ آلت تناسلی مرد (ویژه بانوان)
مشاهده بیشتر