جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

 

* طرز فکر خود را تغییر دهید تا دنیای شما عوض شود. “نورمن وینسنت”

Change your mindset to change your world.

Norman Vincent”

***

* زندگی را فقط می توان با نگاه کردن به عقب فهمید اما مهمه بدونید که باید با حرکت رو به جلو زندگی کرد. “سورن کی یرکگور”

Life can only be understood by looking back, but it is important to know that one has to move forward.

“Soren K. Yercgour”

***

جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

* نگاه خود را به ستاره ها بدهید و پا های خود بر روی زمین نگه دارید. “تئودور روزولت”

Look at the stars and keep your feet on the ground. 
“Theodore Roosevelt”
***

* خیلی خوبه که در زندگی خود یک روز مثل یک شیر زندگی کنید تا اینکه تمام عمر خود را مانند گوسفند زندگی کرده باشید. “الیزابت کنی”

It’s good to live like a lion one day in your life until you’ve lived like a sheep all your life.

“Elizabeth Kenny”

***

* زندگی یک سؤال است و اینکه ما چگونه زندگی می کنیم، پاسخ ماست. “گری کلر”

Life is a question and how we live is our answer

“Gary Claire”

***

* من عاشق کسانی هستم که می توانند در برابر مشکلات زندگی لبخند بزنند. “لئوناردو داوینچی”

I love those who can smile at the problems of life.
“Leonardo Davinci

***

* زندگی آن چیزی است که وقتی شما مشغول تهیه برنامه های دیگر هستید، اتفاق می افتد. “جان لنون”

Life is what happens when you’re working on other programs.
“John Lenon”

 

***

 جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

 

* زندگی مثل ویولن زدن در جمع و یادگیری ساز زدن است. “ساموئل باتلر”

Life is like playing the violin and learning to play.

“Samuel Butler”

***

* جهت زندگی از درون به بیرون است. هنگامی که به سمت داخل حرکت می کنید، زندگی در بیرون تغییر پیدا می کند. “کمال راویکانت”

The direction of life is from the inside out. As you move in, life outside changes.
“KAMAL Ravikant”

***

* ترفند یادگیری زندگی چگونگی کنار آمدن با آن است. “هلن میرن”

The trick of learning life is how to deal with it.
Helen Mirne

***

* یا زندگی کنید یا بمیرید. “استفن کینگ”

Either live or die.
Stephen King”

 

***

جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

*I don’t want to earn my living; I want to live

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

 

***

* استاد اصلی من زندگی و شرایطی است که بر من گذشته، چرا که من از هر پدیده ای درس گرفتم به عبارت بهتر من هر چه دارم از آموخته هایم است. “محمدرضا شجریان”

My main master is the life and circumstances that have passed on to me, because I have learned from every phenomenon, that is to say, the best I have of what I have learned.
“Mohammad Reza Shajarian”

***

* روح خود را برای به دست آوردن دنیا از دست ندهید، حکمت و خرد از نقره یا طلا بهتر است. “باب مارلی”

Don’t lose your soul to win the world, wisdom and wisdom is better than silver or gold.
“Bob Marley”

***

 جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

 

* زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا اصلا چیزی نیست. “هلن کلر”

Life is either a bold adventure or nothing at all.
“Helen Claire”

***

* ذهن همه چیز است. آنچه که فکر می کنید به همان تبدیل می شوید. “بودا”

The mind is everything. You become what you think you are.
“Buddha”

***

جملات زیبا و انگیزشی + ترجمه انگلیسی

* وقت شما محدود است بنابراین زندگی خود را برای زندگی دیگران تلف نکنید. بر روی عقاید خود تعصب نداشته باشد، برخی عقاید نتایج تفکر افراد دیگر هستند. اجازه ندهید که صدای عقاید دیگران صدای داخلی شما را خاموش کند و از همه مهمتر، این شجاعت را داشته باشید که خواسته ی قلبی خود را دنبال کنید. “استیو جابز”

Your time is limited so don’t waste your life for others. Don’t be prejudiced about your own beliefs, some are the result of other people’s thinking. Don’t let the voices of others silence your inner voice, and most importantly, have the courage to follow your heart’s desire.
“Steve Jobs”

***

* زندگی واقعاً ساده است اما ما اصرار داریم که آن را پیچیده تر کنیم. “کنفوسیوس”

Life is really simple, but we insist on making it more complex.

“Confucius”

***

* من همیشه کارهایی را انجام می دهم که نمی توانم انجام دهم. اینگونه است که می توانم آنها را انجام دهم. “پابلو پیکاسو”

I always do things that I can’t do. That’s how I can do them.
“Pablo Picasso”

***

* تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد اینکه کسی را دوست داشته باشید و کسی شما را دوست داشته باشد. “جورج ساند”

There is only one happiness in life to love someone and love you.
“George Sand”
مطالب داغ هفته اخیر