انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید»

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

 

حضرت دانیال می‌گوید: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل كه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب. اگر دید كه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل كه شرف و بزرگی یابد، لیكن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی كم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل كه وی را خادمان و چاكران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل كه مصیبت و گناه نماید.

 

 محمد بن سیرین می‌گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل كه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود. لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل كه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد كه خداوندش سفر نماید.

 

ابراهیم كرمانی می‌گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر كاری كند كه بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر كاری نماید كه وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب كمیت بود، دلیل كه از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل كه اندك بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود. اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید كه بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل كه از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل كه شرفو بزرگی یابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

 

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل كه از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند كه اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراغمه همی كرد، دلیل كه مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود كه كاری نماید كه مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا دركوچه وی، دلیل كه مدری شرف و نام دار در سرا یا در كوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر دید اسبی از كوچه او بیرون رفت، دلیل كند كه مردی شریف از كوچه او غائب شود، یا بمیرد.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اسـت کـه:

بطور کلی اسب در خواب نشان دهنده انرژی، فیض و بخشش لذت بخش اسـت. اسب نمادی از وجد، شور یا احساس سلامتی اسـت کـه بـه انسان کمک میکند بـه سهولت روزش را سپری کند، امیال جسمانی، انرژی فیزیکی و جریان حیات کـه مـا را در بر گرفته و بـه پیش می راند همگی بـه صورت نمادی از اسب در رویا می توانند دیده شوند.

 

برای مثال، همین جریان زندگی مـا کـه در جوانی با آن پیش می رویم ودر سال‌هاي بعد مـا رابه دنبال خود میکشد. بنابر این، درسال‌هاي پیری این جریان توقف ناپذیر کـه بـه سوی مرگ پیش می رود ممکن اسـت در رویا بـه شکل اسب ودر نقشی تهدید آمیز جلوه کند.

 

تعبیر دیدن اسب در خواب بر اساس تحلیل روانشناسی یونگ

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد: دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل اسـت. بیانگر انرژی فیزیکی قوی اسـت. شـما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این اسـت کـه دیدن اسب در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.

 

اگر اسب، دو سر دارد« سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر»، بیانگر این اسـت کـه شـما از دو طرف کشیده می شوید«گیر کرده اید». شاید قدرت یا نیروی شـما تقسیم می شود یا شـما در مورد یک مساله ي جنسی سردرگم هستید. دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی اسـت. شـما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خودرا امتحان می کنید یا قمار می کنید.

 

ممکن اسـت حتی بـه نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب اسـت. خواب دیدن این‌کـه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی اسـت. دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این اسـت کـه چیزی در زندگی تان کـه در ابتدا بشما قدرت داده اسـت، دیگر هم اکنون نیست. دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه اسـت.

 

شاید ممکن اسـت بیانگر احساسات غیرقابل بازرسی شـما باشد. اگر شـما یک اسب وحشی را می‌رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود«بی بند و بار» اسـت. خواب دیدن این‌کـه شـما اسب سواری می کنید بیانگر این اسـت کـه شـما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این اسـت کـه شـما از طریق یکسری روشهای پنهانی و غلط، بـه موفقیت دست خواهید یافت.

 

اگر شـما یک اسب می‌رانید کـه از بازرسی خارج اسـت، بـه این معنی اسـت کـه شور و هیجانتان شـما را در زندگی پیش میبرد.
دیدن اسب زره پوش در خوابتان بـه وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. شـما ممکن اسـت خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این اسـت کـه شـما ممکن تلاش کنید کـه از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان کـه بروز می کند حفاظت کنید.

 

خواب دیدن این‌کـه شـما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی اسـت. شـما انفجار انرژی را در جنبه اي از زندگی تان تجربه می کنید. خواب دیدن در مورد اسبی کـه سخن می گوید، بـه دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی کـه اسب می گوید را درنظر بگیرید. اگر اسب سیاه اسـت، پس پیغام ممکن اسـت از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن اسـت ناراحتی باشد.

 

شـما یا کسیکه بـه دنبال کمک هستید، اما نمی دانید کـه چگونه آنرا دریافت کنید. اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شـما پذیرفته نیست، خواب بـه موقعیتی اشاره دارد کـه شـما نمی‌خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شـما از خوردن گوشت اسب لذت می‌برید، بیانگر این اسـت کـه شـما آغوشتان رابه سمت تجربیات مختلف باز می کنید.

 

اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شـما پذیرفته اسـت، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد. خواب دیدن این‌کـه شـما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه اي اسـت کـه برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شـما نیاز دارید کـه باور کنید قادر بـه موفقیت در همه ی ي تلاش هایي کـه می کنید هستید«تلاش هاتان بـه نتیجه میرسد».

 

خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست. دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان اسـت. ممکن اسـت بیانگر عروسی در اینده اي نزدیک باشد. اگر نعل اسب بـه سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و بعنوان بدشانسی اسـت. همه ی ي انرژی اي کـه دریک پروژه می‌گذارید، ممکن اسـت ارزشش را نداشته باشد.

 

تعبیر خواب اسب «بر اساس تفسیر معبرین اسلامی»

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو اسـت. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت اسـت ودر عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد کـه اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران بطور عموم دم اسب رابه خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی کـه از شـما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند.

 

در بین رنگ‌هاي اسب کـه می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چـه این‌کـه بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب اسـت. اسب سفید شرف و عظمت اسـت. اسب سیاه امری اسـت مخاطره آمیز و کاری اسـت دشوار کـه سر راه شـما قرار میگیرد.

 

سوار بودن بر اسب نیکو اسـت اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این‌کـه اسب زرد باشد دراین صورت بشما نوید می دهد کـه از بیماری شفا می یابید. در صورتی کـه بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری اسـت و چنان چـه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو بـه رو میشود. اجتماع اسبان نشان نزول باران اسـت.

 

لیلا برایت میگوید:

دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ي سعادت و خوشبختی اسـت. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن اسـت کـه راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می کنید. اگر دیدید کـه سوار بر اسبی یاغی شده‌اید، بدین معنا اسـت کـه بـه هدف خود نمیرسید. اگر در خواب خودرا مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ي آن اسـت کـه از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

 

تعبیر خواب اسب بارکش

فروید گوید: اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده اسـت کـه هرچه رام‌تر باشد کامرواتر اسـت اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه اي شد، مردی غریب بـه آن خانه خواهد آمد. اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار اسـت، بـه اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.

 انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

 

لوک اویتنهاو می گوید:

اسب سفید: لذت

اسب سیاه: مشکلات

اسب سیاه و سفید: یک کار پر خطر

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن اسـت کـه با زنان و مردان خوش بر خورد رفت و آمد خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن اسـت کـه دوست یا زنی حسود از اعتماد شـما سوء استفاده می کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن اسـت کـه بخت یار شـما خواهد بود.

 

اما با این همه ی، متوسل بـه فریت و نیرنگ می شوید و دست بـه کاری خطا میزنید. اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده اسـت، نشانه آن اسـت کـه شوهرش نسبت بـه او بی وفا خواهد بود. دیدن اسب‌هایي با رنگ تیره در خواب، علامت آن اسـت کـه عده اي از لذت‌هاي زود گذر را تحربه خواهید کرد.

 

دیدن اسب‌هاي خال دار در خواب، علامت آن اسـت کـه دست بـه هر کاری کـه بزنید، سودآور خواهد بود. اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید، نشانه آن اسـت کـه بـه ثروتی دست مییابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن اسـت کـه او خودرا تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند.

 

تعبیر خواب اسب سواری

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه اي می‌گذرید، علامت آن اسـت کـه بزودی در زندگی اقبال بشما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن اسـت کـه خوشی‌ها بـه نومیدی مبدل میگردند. اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه اي زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن اسـت کـه آرزوهای شـما بـه سرعت برآورده می شود.

 

اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن اسـت کـه بـه ثروتی فراوان دست خواهد یافت. اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید کـه یورتمه می رود، نشانه آن اسـت کـه آرزوهای شـما بـه سختی برآورده میشود. اگر خواب ببینید از روی اسبی کـه یورتمه میرود بـه زمین می افتید، علامت آن اسـت کـه در کار خود حریف مقتدری خواهید داشت کـه اجازه نمیدهد بـه پیروزی کامل دست یابید.

 

اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه اي بالا میروید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شـما بر نوک تپه تتها می مانید، نشانه آن اسـت کـه بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه میکنید و سر انجام پیروز می شوید. اما اگر با اسب بـه نوک تپه برسید، علامت آن اسـت کـه اتفاقی بـه مقامی والا دست مییابید.

 

اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی اسـت، نشانه آن اسـت کـه آرزوهای او در مواقع غیرقابل پیشبینی بر آورده میشود. اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه اي پایین می آیید، علامت آن اسـت کـه اتفافاتی شـما را نومید می‌سازد. اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند، علامت آن اسـت کـه مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت.

 

اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن اسـت کـه شاید حسادت دیگران را نسبت بخود برانگیزید. اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ‌ها بالا و پایین میرود و فردی با اسب سیاه وی را تعقیب میکند، نشانه آن اسـت کـه مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. ودر این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، وی را مغلوب سازد.

 

اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید، و هر چـه بشما نزدیک‌تر می شود اندام او بـه مردی شباهت می یابد و چیزی بـه سوی شـما می‌اندازد کـه اول شبیه لاستیکی اسـت و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن اسـت کـه آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار بـه دست نمی آید.

 انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

 

لوک اویتنهاو می گوید:

اسبی کـه بر دو پای خود بـه هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ

اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده

افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

 

تعبیر خواب اسب مرده

آنلی بیتون گوید: دیدن اسب مجروح در خواب، نشانه آن اسـت کـه دوستان بـه دردسر خواهند افتاد. دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

 انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

 

لوک اویتنهاو میگوید:

اسب مرده: کار زیاد

اسب لاغر: مانع

بالا رفتن بروی یک اسب: سوگواری

 

تعبیر خواب اسب سرکش

لوک اویتنهاو میگوید: اسب یاغی: مرگ

 انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

 

آنلی بیتون:

اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن اسـت کـه زندگی اي آسان و آسوده خواهید داشت. سوار شدن بر اسبی یاغی در خواب، علامت آن اسـت کـه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شـما سوء استفاده میکند.

 

اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌هاي دیگر در حال فرار اسـت، نشانه آن اسـت کـه خبر بیماری دوستی بـه گوش شـما خواهد رسید. اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن اسـت کـه در سایه زندگی بسیار آسوده دست بـه اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.

 

در ادامه تعابیر بیشتر از دیدن اسب در خواب

قرن هاست کـه اسب‌ها بعنوان نمادی از توان و قدرت شناخته میشوند. اسب‌ها موجوداتی هستند کـه از زیبایی‌هاي درونی و بیرونی خیره کننده‌اي برخوردارند و اغلب، حضور آن ها در هنر و ادبیات بـه چشم میخورد. اما تعبیر خواب اسب چیست؟

 

تعبیر خواب مصدوم شدن با اسب

این خواب تعبیری منفی دارد. شـما با مشکلاتی در زندگی خود روبرو میشوید و احتمالا دچار سوءتفاهم با دیگران خواهید شد. بهتر اسـت در تمام ابعاد زندگی خود منتظر مشکلات باشید اما باید بدانید کـه این مشکلات چندان جدی نخواهند بود.

 

اگر سخت تلاش کنید، قادر خواهید بود کـه با موفقیت بر انها غلبه کنید. اما باید بدانید کـه اگر همان ابتدا تسلیم مشکلات بشوید، تمامی اهداف و برنامه‌هاي شـما نقش بر آب خواهد شد.

 

تعبیر خواب مسابقه اسب دوانی

این خواب تعبیر آن اسـت کـه خوشبختی و موفقیت در آینده نزدیک متعلق بشما خواهد بود. شـما تمامی کارها و برنامه‌هاي خودرا با موفقیت بـه اتمام میرسانید و همه ی چیز همانگونه کـه تصور کرده بودید پیش خواهد رفت. هرکاری کـه انجام میدهید با خیر و برکت همراه اسـت و تعاملات شـما با دیگران بـه خوبی پیش می رود.

 انواع تعبیر خواب اسب | دیدن خواب اسب چه تعابیری دارد

 

تعبیر خواب نعل زدن به اسب

این خواب تعبیری منفی دارد. شـما سود بسیار زیاد اما غیرقانونی بـه‌دست می‌آورید. ممکن اسـت قربانی یک حادثه کلاه برداری شوید یا چیزی بسیار ارزشمند دریافت کنید کـه پیشینه‌اي ناخوشایند با آن همراه اسـت.

 

در تعامل با غریبه‌ها بـه شدت احتیاط کنید و بـه هرکسی اعتماد نکنید. در دوره پیش روی خودتان بـه هر وضعیتی مظنون باشید و از تعاملات کاری با افرادی کـه مشکوک بنظر می رسند خودداری کنید.

 

تعبیر خواب اسب سواری « برای زن ها»

این خواب نمادی از طبیعت مردد شـما و ناتوانی شـما در تصمیم گرفتن در مورد چیزی اسـت. شاید بیش از حد بـه یکی از تصمیم‌هاي اخیر خود فکر کرده اید و حالا احساس میکنید کـه شاید تصمیم درستی نگرفته اید.

 

دراین صورت، دوباره دلایل خود برای گرفتن چنین تصمیمی را بررسی کنید و اگر نمی دانید کـه باید چـه کار کنید، با دیگران مشورت کنید.

 

تعبیر خواب نوازش کردن اسب

این خواب سمبل مشکلاتی اسـت کـه درحال‌حاضر در زندگی خود با انها روبرو هستید. این مشکلات می توانند مشکلات مالی، خصوصی یا مشکلاتی در دیگر حوزه‌هاي زندگی شـما باشند کـه شـما رابه شدت نگران کرده اسـت.

 

نوازش کردن اسب در خواب تعبیر آن اسـت کـه شـما کارهای بسیار زیادی دارید کـه باید انجام بدهید تا بـه این ترتیب از زندگی تان راضی شوید. انچه کـه باید انجام بدهید این اسـت کـه در اهداف خود ثابت قدم بمانید و تسلیم نشوید.

 

تعبیر خواب اسب سواری به همراه دلدار

این خواب نمادی از بخت و اقبال بسیار زیاد در عشق اسـت. افراد بسیار زیادی بشما توجه خواهند کرد و شـما را مورد تحسین و ستایش قرار میدهند. همه ی انها بـه سمت شـما می آیند.

 

اکنون زمان خوبی برای پیدا کردن فردی مناسب برای خودتان اسـت. اگر در رابطه‌اي عاشقانه قرار دارید، تعبیر این خواب خوشبختی، آرامش و صلح در رابطه تان اسـت. اگر فردی متاهل هستید و این خواب را دیده اید، تعبیر آن تعاملاتی دلپذیر و خوشبختی از هر لحاظ در رابطه زناشویی تان اسـت.

 

تعبیر خواب ترسیدن از اسب

اگر در خواب ببینید کـه از سوار شدن بر اسب میترسید، تعبیر آن اسـت کـه شـما از مسئله‌اي بزرگ در زندگی خود کـه درحال‌حاضر هم مشکلاتی را برایتان بـه وجود آورده اسـت، خواهید ترسید. این مسئله میتواند با کار یا زندگی عاشقانه شـما در ارتباط باشد و برای شـما بسیار مهم اسـت. بهمین علت هم این اوضاع شـما رابه شدت آشفته و پریشان کرده اسـت.

 

اگر در خواب ببینید کـه از اسب پایین می آیید و می ترسید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا تغییراتی کـه در پیش دارید شـما را می‌ترساند. بعلاوه شاید از خودتان در راه رسیدن بـه اهداف و آرزوهایی کـه برای خود مشخص کرده اید حمایت می کنید و حالا از همه ی چیز میترسید ودر هراس هستید.

 

تعبیر خواب اسب خریدن

این خواب علامت هشدار اسـت و بشما اخطار میدهد کـه ممکن اسـت کسی یا چیزی شـما را فریب بدهد. بـه هنگام خرید محتاط باشید ودر تعامل با غریبه هایي کـه شـما را ترغیب می کنند تا کاری را انجام دهید کـه خیلی ازآن خاطرجمعی ندارید احتیاط کنید.

 

تعبیر خواب اسبی در حال کشیدن گاری

این خواب سمبل تحسین و احترامی اسـت کـه از جانب دیگران دریافت می کنید. دیگران از شـما بدلیل کار پسندیده و خوش خدمتی هایتان قدردانی میکنند و شـما از این‌کـه سرانجام پاداش صبر و بردباری تان را دریافت کرده اید بسیار خرسند و شادمان خواهید بود.

مطالب داغ هفته اخیر