این زن 6 ماه پای تلویزیون بود تا مُرد!

این زن 6 ماه پای تلویزیون بود تا مُرد!

این زن 6 ماه پای تلویزیون بود تا مُرد!

گمان میرود که این زن بستگان و نزدیکانی نداشته که در شش ماه گذشته از او سراغی بگیرند. به گزارش فراناز جنازه یک پیرزن آلمانی که هنگام تماشای تلویزیون در آپارتمانش فوت کرده بود، پس از شش ماه به طور اتفاقی پیدا شد.

 

شش ماه پس از ناپدید شدن یک زن 66 ساله آلمانی، مالک آپارتمان وی واقع در اوپرارسل در نزدیکی فرانکفورت، تصمیم گرفت در آپارتمان را باز کند و بدین ترتیب جنازه پیرزن که در این مدت مقابل تلویزیون مانده بود، پیدا شد.

 

روزنامه “رانکفورت نیوپرس” با اعلام این خبر نوشت: در کنار این زن که به مرگ طبیعی مرده است، یک جدول برنامه های تلویزیون مربوط به ماه سپتامبر یافت شده است و به نظر می رسد که این زن بستگان و نزدیکانی نداشته که در شش ماه گذشته از او سراغی بگیرند.

 

این زن 6 ماه پای تلویزیون بود تا مُرد!

این زن 6 ماه پای تلویزیون بود تا مُرد!

مطالب داغ هفته اخیر