عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + عکس و متن انگیزشی

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + عکس و متن انگیزشی

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + عکس و متن انگیزشی

دیروز چک باطله است

فردا چک وعده ای است

امروز است که تنها نقدینه شماست

آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

گر قلوه سنگ های ته جوی نبود ، ترنّم زیبای آب را چگونه می شنیدیم و اگر سختیها ی زندگی نبود ، چگونه خوبیهای آنرا حس می کردیم

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند

زیباتر است . . .

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام
یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …!

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

دنیاپر اﺳﺖ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . . .

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺪا کنی !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﻳکی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎش

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش

آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .

(مونتسکیو)

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

اگر ما (( بی دل و جان )) هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء انواع

(( تمنیات )) روبروییم . با خشمی ریشخند آمیز در آنچه (( آرمانها )) می نامیمشان ؛ در حال غور و تامل هستیم.

ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظاتی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که

(( آرمانگرایی )) نام دارد ؛ مهار نماییم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه ؛ نیرومند تر از خشم فرد بی دل و جان است

فردریش نیچه

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

بابا داشت روزنامه میخوند

بچه گفت: بابا بیا بازی!

بابا که حوصله بازی نداشت

ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود

رو تیکه تیکه کرد و گفت :

فرض کن این  پازله…! درستش کن!

چند دقیقه بعد بچه درستش کرد

بابا، باتعجب پرسید:

توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!

بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …

دنیا خودش درست شد

آدمای دنیا که درست بشن…

دنیا هم درست میشه   …

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

حکمتتو شکر خدا
به فرشته ها شعور دادی بدون شهوت
به حیوان ها شهوت دادی بدون شعور
و به انسان هر دو رو دادی :
انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کند از فرشته ها بالاتر است
و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند از حیوان پـسـت تر…!!!

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به

خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.*

انیشتین

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی، دلی را نرنجانی ، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند… حالا برو ببین چقدر خوشبختی

درد هاتو دورت نچین تا دیوار شن !…

زیر ِ پات بذار تا پلّه شن !…

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

عکس نوشته های پند آموز و انگیزشی + متن

مطالب داغ هفته اخیر