آیا شما درباره ی سقراط چیزی میدانید

آیا شما درباره ی سقراط چیزی میدانید

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.سقراط

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.سقراط

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.سقراط

هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است. یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم. هر كه بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است. سقراط

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.سقراط

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.سقراط

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.سقراط

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.سقراط

از این سخنان در عبرت بیاموزید

مطالب داغ هفته اخیر