تنبیه خنده دارباتاثیرزیادبرای کسی که پایش بوبدهد! عکس

تنبیه خنده دارباتاثیرزیادبرای کسی که پایش بوبدهد! عکس

تنبیه خنده دار با تاثیر زیاد برای کسی که پایش بو می دهد در یکی از شهرهای چین اجرا می شود. در این نوع تنبیه هرکسی که پایش بوی بد بدهد کفش خود را باید به مدت 6 ساعت دور دهان و دماغ خودش با طناب ببندند.

 

تنبیه خنده دارباتاثیرزیادبرای کسی که پایش بوبدهد! عکس

تنبیه خنده دار با تاثیر زیاد برای کسی که پایش بو بدهد! عکس

مطالب داغ هفته اخیر