اس ام اس عاشقانه داغ و تاثیر گذار

اس ام اس عاشقانه داغ و تاثیر گذار

هــــی رفـــــیـــــق!
مـــنــــفـــی در مـــنـــفـــی
نـــمـــیــــشـــه مـــــــثــــــبــــــت!
مــیــشـــه کـــثـــافــــت !
هــمـــیـــن !

*******

جـــدایــی مــان
هیــچ یـک از تشــریفــات آشــنایمــان را نــداشت
فقـــط تــو رفـــتــی
و مــن ســعی کـــردم
سـنگ دل بــاشـــم

*******

دلم برای تو که هیچ…
برای کسانی که تو را یادم می آورند هم تنگ شده ..!!!

*******

خدایا چشمهای هیچ عاشقی رو واسه رسیدن به
عشقش خیس نکن !

*******

چشمی به تاج وتخت ندارم…
بس است یک صندلی برای نشستن
کنار تو..

*******

کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود
یک نفر باید زلیخا را بیاندازد به چاه !

*******

پرنده دوستت دارم ،
اما دلت پیش آسمان است ،
دل میکنم وقتی هوای پروازت میکنم

*******

دل نبند !
“پایان” قصه ی دلبستگی “آغاز” زمین خوردن توست
حتی در دنیای مجازی

*******

دست خودت نیست ، زن که باشی
گاهی رهایش می کنی و پشت سرش آب می ریزی
و قناعت می کنی به رویای حضورش .

*******

می گن شکستنی رفع بلاست ،
ای دل کمی تحمل کن ،
شاید “حکمتی” باشد …

مطالب داغ هفته اخیر