اس ام اس عاشقانه و دلبرانه

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه

یه زور یکی وارد زندگیت میشه که از تمام کسایی که ترکت کردن
به خاطر رفتنشون تشکر میکنی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

صورتت شعراست وهریک تارزلفت مصرعی
شعررا یک مصرعِ پیچیده زیبا می کند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
“ ﻣﺮﮒ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ
“ ﻓﺎﺻﻠﻪ ” ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشـــــــق که باشی
رفتــــن نمیـــدانی
میـــــــمانی
سرِ حرفت میمانی
که گفتـــــــه بودی :
تا تـــــــه دنــــــــــیا . . .
کنارَش میــــــــمانی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انْقــَدَر باوَرَتـــــْ دارَمــ
کــــ ه وَقـــتـــی می گویی
” بــاران ”
خیـــس می شــَوَمْ . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یکی را دوست دارم که میدانم دیگر برایم یکی نیست
برایم یک دنیاست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

می ترسم
کسی نه خودت را
که دوست داشتنت را از من بگیرد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند
چون من که آفریده ام از عشق
جهانی برای تو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی یک نفر
با نفس هایش
با نگاهش
با کلامش
با وجودش
با بودنــش . . .
بهشتی میسازد از این دنیا برایت
که دیگر بدون او،
بهشت واقعی را هم نمیخواهی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همتا هم نداری که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم :
شاید ” مثلش ” را پیدا کنم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هوای دو نفره داشتن
نه ابر می خواهد نه باران
کافی ست حواسمان بهم باشد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز به پایان می رسد ، از فردا برایم چیزی نگو
من نمی گویم فردا روز دیگریست ، فقط می گویم تو روز دیگری هستی ، تو فردایی . . .
همانکه باید بخاطرش زنده ماند !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنوز هم از بین کارهای دنیا
دل بستن به دلت
بیشتر به دلم میچسبد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی داشتن کسی ست
که بیشترازخود ، تو را بخواهد
و بیشتر از تو . . .
هیچ نخواهد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عاشق بودن یعنی :
بری عطری رو که اون میزده رو بخری
و بزنی به خودت
تا فکر کنی کنارته .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق یعنی روح را آراستن
بیشمار افتادن و برخاستن !
هر که با عشق آشنا شد مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با من رفت و آمد نکن
رفتن فعل قشنگی نیست ؛ با من فقط راه بیا . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی گدار به آب می زنند
گوزنی که تفنگ را نمی شناسد
زنی که عشق را . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اونی کـه بخـواد بـبیـــندت . . .
اونی که بخـواد باهات باشه . . .
دنـبــال زمــان خـالی نـمـیـگـرده !
زمـانـشـو بـرات خـالی مـیـکـنـه !
اگه واقـــــعا دوســـتت داشته باشه …
آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا
” تو ” را که می آفرید
حواسش پرت آرزوهای “ من ” بود
شدی همان آرزوی من . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تاریخ برای من فقط یک سلسله دارد
سلسله ی موی تو . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسرم
من شیفته ی میزهای کوچک کافه ای هستم
که بهانه نزدیک تر نشستن مان می‌شود . . .
و من . . .
روبه روی تو . . .
می‌توانم تمام عاشقانه های نگفته دنیا را یک جا بگویم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در من آدم برفی است که
عاشق آفتاب شده
و این
خلاصه ی همه‌ی
داستان های عاشقانه ی دنیاست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند . . .
آخ اگــــــــر بــاشـــــــی . . .
بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد . . . !
همیشه باااش عشق من . . .
هر لحظه . . .
هر ثانیه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم
احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی
بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !
بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :
عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت
ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی
بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .

مطالب داغ هفته اخیر