متن عاشقانه طعنه دار

متن عاشقانه طعنه دار
ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ
ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ ..
” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ
ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ…
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
 
بعضی حرفا رو نمی شه گفت، باید خورد!!
ولی بعضی حرفارو، نه میشه گفت، نه می شه خورد!
می مونه سردل! میشه دلتنگی! میشه بغض!…میشه سکوت! میشه همون وقتایی که خودتم نمی
دونی چه مرگته!!!
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
دوست عزیزم ،فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …
هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،جنس موافق رو ارزون نفروش .ضرر میکنی !
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ , ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺩﺍﻏﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..!
ﺷﮑﺎﮐﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛
ﺑﺪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﺪ ﺧُﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻪ ؛
ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ …
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺗﺮﺱِ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻪ ﻫﺎﺍﺍ…..
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
قبول دارید بعضی از آدمها شبیه ماهی میمونن؟
زیبایی یه ماهی رو دارن
حافظه یه ماهی رو هم دارن
خاطرات و محبت هایی که بهشون شده رو اصلایادشون نمیاد…
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

شیشه نازک احساس مرا دست نزن !
چندشم می شود از لک انگشت دروغ
آن که می گفت که احساس مرا میفهمد
کو کجا رفت ؟
که احساس مرا خوب فروخت !!

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﺩﻟﻤﻮ ﺷﮑﺴﺘﯽ “ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ”
ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﭘﺎﺕ ﻧﺮﻩ…

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

لعنت به اون کســــی که ….
وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی …
خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ “ﻣﻦ ” ﺍﺳﺖ …
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ …
ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ” ﮐﻨﺎﺭﻡ” ﺑﻤﺎﻧﯽ …
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﭙﺮﺳﻢ …
ﮐﻨﺎﺭ “ﺧﻮﺩﺕ ” ﯾﺎ” ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ …” ؟

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

لاک غلط گیر را برمی دارم / و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم…
“تـــو”
غلط اضافیِ زندگیم بودی…

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ….
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻤﻮﻥ ﻭ ﺭﻭ ﺟﺪﻭﻝ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﯾﻢ

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﮔﺂﻫﯽ ﺩِﻟــَﺖ ﻧــِﻤﯿﺨﻮﺁﻫــَﺪ . . . ؛
ﺩﯾــﺮﻭﺯ ﺭﺁ ﺑِﻪ ﯾﺂﺩ ﺑــﯿﺂﻭَﺭﯼ . . . ؛
ﺍَﻧﮕــﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺑــَﺮﺍﯼِ ﻓــَﺮﺩﺁ ﻫـَﻢ ﻧــَﺪﺁﺭﯼ . . !!!.

ﻭَ ﺣﺂﻝ ﻫــَﻢ ﮐِﻪ . . . ؛
ﮔﺂﻫﯽ ﻓــَﻘــَﻂ ﺩِﻟــَﺖ ﻣﯿﺨﻮﺁﻫــَﺪ . . . ؛
ﺯﺁﻧﻮﻫﺎﯾــَﺖ ﺭﺍ ﺗــَﻨﮓ ﺩَﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑــِﮕﯿﺮﯼ . . . ؛
ﻭَ ﮔﻮﺷــِﻪ ﺍﯼ ﺍَﺯ ﮔﻮﺷــِﻪ ﺗــَﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷـِﻪ ﺍﯼ ﮐِﻪ ﻣﯽ
ﺷــِﻨﺂﺳﯽ . . . ؛
ﺑــِﻨـِﺸﯿﻨﯽ ﻭَ ﻓــَﻘــَﻂ ﻧــِﮕﺂﻩ ﮐــُﻨﯽ . . !!!.
ﮔﺂﻫﯽ ﺩِﻟﮕــﯿﺮﯼ . . . ؛
ﺷﺂﯾــَﺪ ﺍَﺯ ﺧﻮﺩَﺕ . . .
ﺷﺂﯾــَﺪ . .

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
هیچوقت چیزی یا کسیو وقتی نداریش به زور از خدا نخواه … می دونی چرا !!؟
چون آخرش خدا بهت ثابت می کنه که اینی که این همه اصرارکردی به همین دلیل نمیخواستم داشته باشیش … ما از خیلی چیزا بی خبریم !
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﺩﺧﺘﺮﻡ…
ﺍﺯﺗﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ….
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
سلامتى همه اونایى که همیشه تو جمع میگن و میخندن ولى دو دقیقه که باهاشون تنهایى حرف بزنى میفهمى یه دنیــــــا غصه دارن . . . !
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ …
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﻫﻢ …
ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻬﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩ
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
مجــــازی هستیم…
امــــا…
دلمــــــان مجازی نــــیست میشکند…
حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
هیچوقت با اونی که دوستش داری طولانی قهر نکن
چون بی تو بودن رو یاد میگیره . . .
***
گذشت ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ:
ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ دوستش ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ اشتباهش ﻣﯿﮕﺬﺭی
یا ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ چشمت میفته ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩش ﻭ اشتباهش ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭی…
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﺯﻥ ﻫـﺎ
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺭﺍ
ﮔــﺮﯾــﻪ ﻣﯿـﮑﻨﻨﺪ
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﮐـــﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻞِ
ﭘﻮﺷﯿـــﺪﻥِ ﻟﺒـــﺎﺱ ﭼﺮﮐﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﮔـــﺮﻓﺘﻨـــﻪ !!!.
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻡ
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
خاطرات خیلى عجیبند ..
گاهى اوقات مى خندیم به روزهایى که
گریه کردیم ..
و گاهى گریه مى کنیم به یاد روزهایى
که مى خندیدیم .
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﻭﻗــﺘـﯽ ﺩﯾـﮕـﻪ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺟـﺎﯾـــﯽ ﻭﺍﺳــﻪ ﺧـﻨـﺪﺕ ﻧـــﻤﯽ
ﺯﺍﺭﻩ ﻣـــﺠــﺒــﻮﺭﯼ ﻫــﻤـﯿــﺸــﻪ
ﺍﺧــــــــــــﻢ ﮐـــﻨـــﯽ . ..
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
گذشته ی من گــــــذشت…!
حتی می توانم بگــــویم در گذشت
و من برایش ماهها و روزها سوگــواری و سکــوت کردم
خاطـــراتم را زیر و رو کردم و ای کاشهای فراوان گفتم!!
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﮔﻮﻝ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﯽ
ﺷﻮﯼ
*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *
چــه لــَحظـه ے دردآوریــه …

اون لـَحــظه کـه میپـُرسـه خوبــے ؟

پـَنـج خـَط تـایپ میکـُنے ولــے بجـاے

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

هــَمـه روپـاکـــ میکـُنـے ومینـِویسـے خوبـَم … تـوچــطورے ؟

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

اینایی که یهو باهات بد میشن ؛اینا رو اذیت نکنید…!
اینا یه آدم جدید اومده تو زندگیشون…

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺩﺭ ۸ ﺁﻧﺰﯾﻤﻢ ﺑﺸﻮﺭﯼ، ﻟﮑﻪ ﯼ ﻧﻨﮕﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺬﺷﺘﺖ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺯﺍﺭ ﺑﺰﻥ ….

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ …
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﻫﻢ …
ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻬﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩ

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ،
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ..
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ !!
ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﻓﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

حکــــــــایت تلخیستــــــــــ
.
مانده ام بـــرای تـــــــو . . .
.
.
.
رفتــــه ای بــــــرای دیــــگری !!!

 

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

ﺧـﻮﺏ ﺗـﺮﯾـﻦ ﺁﺩﻡ ﺩُﻧـﯿــﺎ . . .

ﯾـﻪ ﺭَﮒ ِ ﻟـﺎﺷــــﯽ ﺗـﻮﻭ ﺑـﺪﻧـﺶ ﻫـﺴـﺖ . . .

ﮔـﺎﻫـﯽ ﻭﻗـﺘــﺎ ﻣـﯿــﺰَﻧـﻪ ﺑـﺎﻟـﺎ . . .

ﺗـﻌـﺠُــﺐ ﻧَـﮑُـــﻦ .

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

نگران من نباش..!!!
چشمان وحشی مرا هیچ نگاه هرزه ایی رام نخواهد کرد….
نگران خودت باش
که با هر لبخندی دلت میلرزد….

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

لعنت به من چه ساده دل سپردم
لعنت به من اگر واسش می مردم
دست منو گرفت و بعد ولم کرد
لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

 

*
**متن عاشقانه طعنه دار***
 *

 

چــــه حــــسِ بدیســــت …
بــــا تمــــامِ احساسَــــت …
بــــه دیــــدنِ کســــی بــــروی …
کــــه خــــودش را آمــــاده کــــرده …
تــــا بــــه تــــو بگویــــد :
دیگَــــــــر دوستــــــــت نــــــــدارد ………!

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر