اس ام اس بسیار عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس بسیار عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

هرکس جای من بود ، می بُرید

اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه
  

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

فراموش کردنت کار آسانی است

کافی است دراز بکشم ، چشمهایم را ببندم و نفس نکشم

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

هواشناسی اعلام کرد

آغوشت برای همیشه  گرم است

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

از آزمایشگاه عشق میآیم

گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

تعداد دقیق مژه هایت را میدانم

تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد ؟

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد

این تخت خواب “آغوش” کم دارد

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید

روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

کفش هم اگر تنگ باشد زخم می کند

وای به حال دل من از دوری تو

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

بیشتر مواقع پشت جمله

عیب نداره مهم نیست یه دل شکسته خوابیده

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست

یک پیامک حکم یک دیدار ماست

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

خوش به حال فرهاد

که تلخ ترین خاطره زندگی اش هم شیرین بود

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

شاید دیگران در نبودنت “سرم” را گرم کنند

ولی “دلم” را هرگز

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

چه زیبا حرف میزنی ؟

تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم

از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

اینجا جاییست که پشت هر دوستت دارم

هم نوشته است ساخت چین !

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

کوچ پرنده به من آموخت

وقتی هوای رابطه سرد است ، باید رفت

اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک

مطالب داغ هفته اخیر