سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

اطلاعاتی درباره سونوگرافی واژینال

اطلاعاتی درباره سونوگرافی واژینال
بهترین راه بررسی درموارد احتمالی آپاندیسیت انجام سونوگرافی شكمی است كه همزمان فشار ثابت مختصری روی شكم وارد می كنیم.
بعضی از متخصصان از سونوگرافی واژینال (TVS) بصورت روتین جهت بررسی لگن استفاده می كنند،در حالیكه عده ای دیگر فقط در موارد مشكوك از آن استفاده می نمایند. استفاده از سونوگرافی واژینال بستگی به تجربه بالینی فرد انجام دهنده و ارتباط با زمینه های پاتوآناتومیك دارد. درمواردی كه سونوگرافی لگن تشخیص دهنده نباشد،جهت ترسیم بهتر ناهنجاریهای آناتومیكی از MRI و CT استفاده می شود. این دو وسیله در مراكز تشخیصی تصویری وجود دارند و هزینه آنها از سونوگرافی واژینال گرانتراست.اگرچه می توان جهت تشخیص قطعی،خصوصاً دربعضی اختلالات مانند آدنومیوزس كه یافته های سونوگرافی آن ممكن است جزیی باشد بطورانتخابی ازآنها استفاده كرد.جهت Staging نئوپلاسم هم MRI و CT ممكن است ضروری باشد.MRI و CT نسبت به سونوگرافی وابسته به تجربه فرد انجام دهنده نیست، و تصاویرمقاطع مختلف را بدست می دهند. این مقاله استفاده های رایج از روش های تشخیصی را در ارزیابی اختلالات ژنیكولوژیك بیان نموده و آنها را به تصویر كشیده است.
 
 
 
بخش های كوچكتر این فصل به شایعترین اندیكاسیون های تصویربرداری در ژنیكولوژی اختصاص دارند. دستگاه و تكنیك سونوگرافی   سونوگرافی تشخیصی لگنی ممكن است شكمی (TAS) یا واژینال (TVS) باشد.در نوع شكمی، رحم و آدنكس ها از طریق مثانه متسع شده تصویرمی شوند.درنوع واژینال جهت به تصویركشیدن جزئیات رحم و تخمدان ها پروب داخل واژن قرار داده می شود.درسونوگرافی آبدومینال تصویركلی از رحم وراگانها درقسمت پایین شكم به دست می آید و اگر تأثیر چربی یا مزاحمتهای روده و یا سایر ارگانهای مجاورنباشد،بهترین فرم بررسی لگن خواهد بود.
 
 
 
بطوركلی برای توده های بزرگ مانند فیبرومهای شكمی كه تا بیرون لگن كشیده شده اند بهتراست از سونوگرافی آبدومینال استفاده شود.درمورد خانمهایی كه تخمدان ها درسطح قدامی قرار گرفته اند، سونوگرافی ابدومینال با مثانه پرتصویر بهتری از تخمدان ارائه می دهد. سونوگرافی واژینال رنگی داپلر خون جاری به طرف شكم و درون آن را نشان می دهد. همچنین برای افتراق توده های شكمی و تخمدانی و ارزیابی عروقی آنها می توان از این نوع سونوگرافی استفاده كرد. سونوگرافی ازطریق شكم تصویركلی لگن و ارگانهای لگنی را ارائه می دهد.جهت انجام این سونوگرافی مثانه باید كاملاً پر ومتسع باشد تا روده ها را به خارج از لگن راند. گاهی چربی زیر پوستی و چربی لگنی با افزایش انتشارامواج سونوگرافی مانع تصویردقیق و واضح می شود.
 
 
 
سونوگرافی آبدومینال با ترانسدیوسر 3/5MHZ خطی یا Curve انجام می شود.محل استقرار پروب درسطح شكم و تخمدان ها است. تصاویر در مقاطع ساژینال،عرضی و مایل تهیه می شوند.سونوگرافی (Real Time)، دربررسی حركات دودی روده ها و مواردی مانند ورود ادرار از حالب به مثانه مهم است. احاطه به تصویر TVS زمانی كه قله تصویربطرف بالا باشد بهتراست،با اینحال بعضی ها ترجیح می دهند كه قله تصویر بطرف پایین باشد.بهرحال فرد امتحان كننده باید آشنا به صفحه اسكن و اعضای تصویر شده باشد. TVS اطلاعات جزئی تری نسبت به TAS فراهم می كند كه با تصاویر رحم در محور بلند و كوتاه بعنوان نشانگر مركز لگن شروع می شود.بعد ازآن،فرد امتحان كننده پروب را بطرف آدنكس ها هدایت می كند از ورید ایلیاك داخلی بعنوان تعیین بستر تخمدان استفاده می شود.محل تخمدان بخصوص در افرادی كه هیستركتومی شده اندبسیارمتغیراست.
 
 
 
ممكن است پروب به قسمت وسط واژن كشیده شود تا بتوان تصویر محوركوتاه رحم كه آنتی فلكس می باشد را رویت كرد.رحم رتروفلكس به راحتی دیده می شود چون درمسیرمحور آناتومیك واژینال قراردارد.فرد امتحان كننده می تواند به آرامی فشارمختصری روی شكم وارد كند تا متوجه تحریك اعضاء مذكورشود.درصورتی كه چسبندگی وجود نداشته باشد،باید رحم و تخمدان ها براحتی از هم جدا شوند و حركت كنند(موقع جلودادن پروب).این علامت بعنوان علامت عضو لغزنده (اسلایدینگ) نامیده می شود كه عدم وجود آن ممكن است دال بر وجود چسبندگی باشد. TVS با پروب های مختلفی ازجمله انحنای خطی-الكترونیكی و مكانیكال سكتورانجام می شود/
 
 
 
الكتروپروب های واژینال در فركانس بالا عمل می كنند كه بتوانند 10 سانتی متراول فیلد را نشان دهند.بعد از اینكه پروب با محلول ضدعفونی پاك شد باید با كاندوم پوشانده شود.برای راحتی بیمارپروب باید روی انگشتان فرد معاینه كننده كه مدخل خلقی واژن را به آرامی فشارمی دهد قرار گیرد.شایعترین پروب مصرفی درTVS آنهایی هستند كه اجزاء ترانس دیوسر چرخنده دارند(سكتور مكانیكال) و آنهایی كه از المان های چند گیرنده ای تشكیل شده اند كه سبب می شود تا موج با تحریك انتخابی الكترونیكی تشكیل شود(رشته انحنای خطی).
 
 
 
طرح قسمت تصویری پروب،بنام فوت پرینت (footprint) نیز براساس شكل و اندازه تغییرمی كند.بهترین و جزئی ترین تصویر توسط پروب ترانسدیوسربا انحنای فشرده كه دارای دنسیته خطی بالا است اعمال می شود.پروب های ترانس واژینال با فوت پرینت كوچك و تنه كوتاه در زنان یائسه (بعلت كاهش قدرت اتساع واژن) استفاده می شود. از تصاویرسونوگرافی می توان روی فیلم – كاغذ یا دیسك نوری كپی برداشت.در مواردی مثل هیستروسونوگرافی تصویری پروب براساس شكل و اندازه آن تغییر می كند. دراكثر موارد ترانسدیوسر پروب انحنای فشرده كه دارای دانسیته خطی بالا است،بهترین تصویر را می دهد. سونوگرافی داپلررنگی از طریق واژن (TV-CDS) اطلاعات آناتومیك TVS را با اطلاعات حاصل ازجریان خون درداپلر رنگی با هم می آمیزد.این وسیله گرانتراز TVS استاندارد است،ولی باید توجه داشت كه CDS-TVS اطلاعات بهتری را در مورد توده های لگنی به دست می دهد. TV-CDS جریان خون را در رحم و آدنكسها بررسی می كند.
 
 
 
جریان بطرف یا داخل عضو بوسیله بررسی موجهای اندكس رسیو (RI)(سرعت ماكزیمم سیستولی منهای سرعت سیستولی حداقل تقسیم بر سرعت ماكزیمم سیتولی)اندازه گیری می شود.فرد باید علائم بین زاویه 30 و 60 درجه رگ را جهت بررسی ایده ال امواج بدست آورد.شكل موج،منعكس كننده تغییرات فراكانس با گذشت زمان است كه ارتباط به سرعت دارد.كالرداپلراستاندارد براساس فركانس با نشان دادن رنگ قرمز بعنوان جهت جریان بطرف پروب و رنگ آبی بعنوان جهت جریان دورازپروب نمایان می شود. تكنیك TV-CDS وابستگی بسیار زیادی به اپراتوردارد ولی اطلاعات مهمی در مورد جریان خون به رحم وضمائم می دهد.
 
 
 
براساس اندیكاسیون بالینی،بررسی جریان خون شریانی و ورودی به رحم و ضمائم انجام می شود كه شامل بررسی جریان خون شریان رحمی و شاخه های آدنكسال آن و شریان تخمدانی و شاخه های آن است. درحال حاضراسكنرهای سازنده های مختلف،حساسیت های متفاوتی را نشان می دهند. بیماریهای آندومتریال   بعلت نزدیك بودن پروب ترانس واژینال به رحم،آندومتر دراكثر موارد جزئیات بیشتری بررسی می شود،ولی بررسی اندومتر احتیاج به انجام تكنیك درست دارد.چون آندومترشكل غیرژئومتریك دارد،خطاهای اپراتورمی تواند باعث تشخیص ضخامت كاذب زیاد یا كم شود.این نكته حائزاهمیت است كه آندومتر را در بزرگترین مقطع طولی رحم و در حداكثر ضخامت فوندال رحم اندازه گیری كنیم كه این معرف اندازه گیری دو لایه آن است.سطح آندومتر ازنظر صاف یا نازك بودن نیز باید تعیین شود. TVSرل مهمی در بررسی بیمارانی كه خونریزی واژینال ناشناخته دارند،بازی می كند.
 
 
 
این نكته مهم است كه ازنظركلینیكی احتمالات تشخیصی بیماران با خونریزی واژینال قبل از یائسگی با بعد از یائسگی متفاوت است.عموماً خونریزی واژینال قبل از یائسگی با عدم تخمك گذاری همراه است درحالی كه پاتولوژی های مختلف مثل اندومتریت آتروفیك-هیپرپلازی و كانسر بعد ازیائسگی شایعتراست.درسنین تولید مثل،آندومتر براساس زمان سیكل قاعدگی و توسعه فولیكول تخمدانی تغییرمی كند. در فازقاعدگی،آندومترطبیعی بین 3تا5 میلی مترضخامت دارد با مختصر اكوژنیسیته، همانطوركه آندومتر تا حدود تخمك گذاری رشد می كند شكل چند لایه با ضخامت بین 5 تا 8 میلی مترایجاد می شود.لایه داخلی اكوژن معرف لایه بازال و لایه خارجی معرف لایه فونكسیونل است.
 
 
 
بعلاوه،فاصله اكوژن مركز معرف باز پس زدن موكوس سرویكال است.درفاز ترشحی،آندومتركاملاً اكوژن و بین 12تا14 میلی متراست. دربیماران پیش از یائسگی آندومتریت یا فیبروئید رحم اكثراً همراه با سیكل های بدون تخمك گذاری است.اثر فیبروئید روی آندومتردرمورد میوم ساب موكوس با جابجایی آندومترنمایان می شود.آندومتریت باعث افزایش مشتقات آندومتر و گاهاً مایع داخل حفره ای می شود.مایع داخل حفره ای در زنان ممكن است بعد ازیائسگی دیده شود.چنانچه ضخامت یك لایه ای آندومتر كمتراز 4 میلی متر باشد پدیده ای خوش خیم تلقی خواهد شد. فیبروئیدها باعث بهم خوردن نظم عضله های میومترمی شوند و بطور تیپیك هیپواكو بوده یا درمقایسه با میومترطبیعی اكوژنیسیته مخلوط دارند.بعضی فیبروئیدها دچاركلسیفیكاسیون هستند.پدیكول فیبروئید ساب سروز در زمان سونوگرافی نمایان است(یا درموقع معاینه لمس می شود). فیبروم ساب موكوس تا حفره رحمی ادامه داشته و آندومتر نازك روی آن را جابجا می كند.
 
 
 
این ضایعات در موقع سونوهیستروگرافی بهتر نمایان می شوند. بندرت فیبروئید بعنوان توده توپردرناحیه آدنكسال دیده می شود كه معرف انواع داخل لیگامانی یا پدیكوله است. TVS بالاترین رل تشخیص را در خونریزی های ناشناخته قبل یا بعد از یائسگی دارد. بطوركلی ضخامت آندومتر كمتراز 5 تا 8 میلیمتربعد از یائسگی در زنی كه تحت درمان دارویی نیست،طبیعی است.شكل آندومترنیز در بررسی ها مهم است زیرا تغییرات كیستیك كوچك در پولیپ های كوچك یا درمصرف تاموكسی فن و درمیومترزیرلایه آندومتردیده می شود.TVS در مواردی كه آندومتر ضخیم باشد ممكن است معرف هیچرپلازی باشد ولی ازنظرهیستولوژی اختصاصی نیست. دراین مورد ممكن است بیوپسی آندومتر یا كورتاژ تشخیصی مورد نیاز باشد.
 
 
 
ناحیه زیر آندومتردرمواردی كه ضخامت آندومتر وجود دارد باید بررسی شود و اگر نامنظمی دیده شود نفوذ میومتررا باید در نظر گرفت. TVS رل مهمی درتعیین افراد كاندید بیوپسی آندومتردارد.آندومتركمتر از 5 میلی متر مشخصه آندومتریت آتروفیك است در حالی كه آندومتربیشتر از 6 میلی متر ممكن است نشان دهنده هیستولوژی غیرطبیعی باشد.براین نكته تاكید كرد ضخامت كه آندومترباید دقیقاً اندازه گیری شود،چون تكنیك غلط یا فیبروئید مجاور می تواند اندازه گیری را واقعی سازد.
 
 
 
TVS نیزبهترین وسیله ارزیابی خونریزی های ناخواسته در زمان هورمون درمانی است.براساس رژیم های دارویی متفاوت، ضخامت آندومتر باید كمتر از 8 میلی متر باشد.دربعضی بیماران كه استروژن و پروژسترون استفاده می كنند تا 3 میلی متر اختلاف درضخامت ممكن است دیده شود كه بستگی به این مسئله دارد كه سونوگرافی درچه زمانی از چرخه قاعدگی انجام شده باشد.همینطور بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند بطور سریال نیاز به سونوگرافی TV جهت بررسی ضخامت و نامنظمی آندومتر دارند چون در این گروه هیپرپلازی و كانسر شایع تر است.بعضی افراد نقاط كیستیك ظریف درمیومتر داخلی را كه معرف آدنومیوز(با عود فعالیت)است را در بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند،گزارش كرده اند.
 
 
 
سونوهیستروگرافی كه طی آن تزریق سالین درحفره رحمی صورت می گیرد در مواردی انجام می شود كه در TVS انجام شده روتین،شك به پولیپ یا فیبروز ساب موكوس وجود داشته باشد.دراین تكنیك از كاتتری نازك یا لوله تلقیح بعنوان وسیله ای برای تزریق سالین بداخل حفره رحمی استفاده می شود.پولیپ ها بطور تیپیك ساختمانی اكوژن دارند كه بداخل حفره نفوذ كرده است.درحالی كه فیبروئیدهای ساب موكوس اكثراً هیپواكوئیك هستند.این عمل بسیار مورد قبول بیماران بوده و باید درفاز فولیكولر انجام شود.
 
 
 
بعلاوه، در بیماران نازا می تواند چسبندگی رحمی را تشخیص دهد. لازم به ذكراست كه چسبندگی رحمی بصورت لایه های اكوژن نازك بین دو لایه اندومتر دیده می شود. موقعی كه آندومتر ضخامت بسیار زیاد و شكل غیرعادی دارد باید كانسرآندومتر در نظر گرفته شود.بیشتر مطالعات ضخامت بیش از 9تا 10 میلی متر را در كانسرآندومترگزارش می كنند.با بررسی فضای هیپواكو بین میومتر و آندومتر می توان احتمال نفوذ كانسر را مطرح كرد. نفوذ تومور معمولاً ساختار این لایه را برهم می زند.درموارد مشكوك یا مشكل،MRI با كنتراست می تواند به عنوان وسیله ای ثانویه برای بررسی بیشتر میومتراستفاده شود.
 
 
 
توده های لگنی   سونوگرافی های TA و TV وسیله ای برای بررسی محل محتویات داخل توده و اختلالات همراه در بیماران با توده های لگنی می باشند،توده های بزرگتر از 10 سانتی متربهتراست از راه سونوگرافی شكمی بررسی شوند. TVS اطلاعات مهمی در مورد محل استقرار توده نسبت به رحم و تخمدان می دهد.سونوگرافی داپلررنگی تست ثانویه ای است كه برای بررسی واسكولاریته در موارد پیچش احتمالی یا ارزیابی خوش خیمی یا بدخیمی توده مورد استفاده قرار می گیرد.
 
 
 
نكات مهم تشخیصی براساس محل و محتویات داخل كیست درجدول شماره 1 نشان داده شده است. كیست های فیزیولوژیك،دیواره ای صاف بدون سپتوم های داخلی دارند. محل آنها در تخمدان با TVS اثبات می شود.این تكنیك بعد ازیائسگی بدون علامت كاربرد مهمی دارد،چون دریك مطالعه زنان تا 15% كیست تخمدان داشته اند كه این كیست ها درعرض 6 ماه تا یك سال ممكن است كوچك یا بزرگ شوند.احتمال بدخیمی آنها را باید با تست هایی مثل CA-125 ارزیابی كرد.در زنان قبل از یائسگی تشخیص ضایعات كیستیك كه خودبخود بهبود می یابند.از مواردی كه بطور دائم بزرگ می شوند مهم است.كیست جسم زرد هموراژیك بطورمشخص رشته های نازك فیبرینی اكوژن درتوده های هیپواكو با دیواره ای تا حدودی ضخیم و نامنظم دارد.جریان با امپدانس پایین مشخصه جسم زرد هموراژیك است.
 
 
 
تشخیص افتراقی توده های لگنی با TAS و TVS   موقعیت قوام داخلی     کیستیک کمپلکس توپر(SOLID ) تخمدان کسیت فیزیولوژیک کسیت های نئوپلاستیک کسیت درموئید کیست های نئوپلاستیک کیست های هموراژیک آبسه  لوله ای -تخمدانی متاستازها تومورهای توپر تخمدان فیبروم آدنکسال کیست مجاور تخمدان آندومتریوم تومور لوله ای خارج تخمدانی هیدروسالپنکس –
 
 
 
– رحم کیست تکاملی فیبروئید دژنره فیبروئید پایه دار سایر موارد – مالفورماسیون شریانی –وریدی دیورتیکولوز آپاندیسیت کومپلیکه لنفاد نوپاتی ازطرف دیگر وجود برجستگی های پاپیلریا سپتومهای نامنظم و ضخیم معمولاً همراه با تومورهای تخمدان می باشد.یافته های مورفولوژیك ابتدایی كانسر تخمدان ممكن است ضعیف باشد ولی وجود نامنظمی داخلی ثابت دریك توده در بیماران با ریسك فاكتور،احتمال بدخیمی را مطرح می سازد.
 
 
 
اگرچه اشكال سونوگرافیك توده ها غیراختصاصی است ولی برخی ازاین اشكال با درجه اختصاصی بالایی همراه است.یكی از اینها تصویر Ground glass آندومتریومی است كه حاوی لخته ارگانیزه می باشد.یافته دیگرنقاط یا مناطق اكوژنیك دركیست درموئید است.
 
 
 
در بعضی موارد كیست درموئید اكوهایی كه ازhair ball خارج می شوند دیده می شود. بابالا بردن میزان دقت دستگاه سونوگرافی دیدن منطقه ای اكوژن در یك تخمدان طبیعی شایع است.اگر كیست درموئید در یك تخمدان دیده شود،بررسی تخمدان مقابل از نظر وجود كیست درموئید حائز اهمیت است زیرا در15% موارد كیست درموئید دو طرفه وجود دارد. TV-CDS بررسی تكمیلی توده های لگنی از نظرپتانسیل بدخیمی است. برای دستیابی به بهترین نتیجه،یافته های TV-CDS باید با یافته های مورفولوژیك و بالینی تطبیق داده شود.این تكنیك اگرچه محدودیت هایی دارد ولی درارزیابی قبل از عمل توده های لگنی كمك كننده است.
 
 
 
بستگی به تعداد سری های مطالعه شده دقت تشخیصی 80 تا 90 درصد در مورد این روش گزارش شده است.باید پذیرفت كه مقداری Overlap امپدانس دربعضی كیست های فونكسیونل و تومورها وجود دارد.با اینحال در زمینه های بالینی صحیح TV-CDS اعتماد بیشتری نسبت به TVS درتشخیص ضایعات خوش خیم از بدخیم ایجاد می كند. ضایعات بدخیم بطورغیرطبیعی امپدانس پایینی دارند.یك علامت كاهش امپدانس عروقی درعروق تومورها دیده می شود.بطوركلی بدخیمی ها تمایل به جریان پایین امپدانس با توده های عروقی در مناطق غیرطبیعی دارند.
 
 
 
این تست بعد از یائسگی حساسیت بیشتری دارد.چون ضایعات التهابی لگنی یا آندومتریوم یا جسم زرد هموراژیك نیزمی توانند جریان پایین امپدانس را نشان دهند. وقتی TV-CDS با TVS همراه می شود رل مهمی را در بررسی زنانی كه در معرض خطركانسرتخمدان هستند ایفا می كند.قراردادن آن در برنامه های تشخیصی ابتدایی وسیله خوبی برای تشخیص ابتدایی تومورهاست. مشكل اصلی در غربال گری كانسرهای تخمدان شیوع پایین آن است.با یافتن زنان با ریسك بالا و ادامه بررسی های تخمدانی و آندومتریال این بررسی ها ارزش بیشتری در ابتدایی ترین مراحل پیدا می كند.
 
 
 
بعضی گزارشات حاكی از 2 مورد كانسر تخمدان یا آندومتر در 1000 زن است كه تحت غربالگری قرار گرفته اند.اطلاعات داده شده باید شامل موارد بیماران زیاد در طی سالیان متعدد باشد تا بتوان موثر بودن غربالگری را تأیید كرد. درد لگنی   TVS رل مهمی در بررسی بیماران با دردهای لگنی دارد.TVS می تواند بزرگی تخمدان و وجود فولیكول های نارس در سطح تخمدان كه درتخمدان پلی كیستیك دیده می شود را تشخیص دهد.
 
 
 
سونوگرافی داپلررنگی می تواند جریان طبیعی یا غیرطبیعی را در تخمدان بررسی كند.ازآنجایی كه جریان سیاهرگ اولین جایی است كه در تورسیون تحت تأثیر قرار می گیرد CDS می تواند در تشخیص كمك كننده باشد.عدم وجود جریان سیاهرگی در یك سونوگرافی كالرداپلردقیق می تواند احتمال تورسیون را مطرح نماید. به این موضوع باید دقت كرد كه خطا در نسبت Gray scale به تقدم رنگ ممكن است به تشخیص غلط تورسیون بیانجامد.بنابراین لازم است كه جریان در حدود آدنكس بررسی شود تا اثبات شود كه عدم وجود جریان حقیقی است.یافته های CDS در تورسیون تخمدان به كامل بودن و مزمن بودن این بیماری هم ارتباط دارد. جریان در رگهای تغذیه كننده (علی رغم وجود پیچش)معمولاً دیده می شود.CDS همچنین می تواند برقراری جریان را پس از رفع تورسیون اثبات كند.
 
 
 
تورسیون لوله بطور مجزا نادرمی باشد كه ممكن است در كسانی كه جراحی بستن لوله های دو طرفه داشته اند دیده شود.CDS ساختمانی دوكی شكل و مجزا از تخمدان را نشان می دهد كه یا جریان دیاستولیك ندارد و یا جریان دیاستولیك آن معكوس شده است. یكی از علل شایع دردهای لگنی كیست هموراژیك می باشد.قسمت هموراژیك بطور تیپیك جریانی را نشان نمی دهد.در حالی كه بافت طبیعی تخمدان جریان سرخرگی سیاهرگی را نشان می دهد. آندومتریوم امواج مختلفی را نشان می دهد كه بستگی به زمان معاینه بیمار دارد در فاز قاعدگی،امپدانس پایین معرف خونریزی فعال در توده است درحالی كه در زمانهای دیگر سیكل،به علت لخته ارگانیزه امپدانس بالایی دید می شود.
 
 
 
آدنومیوزیس ممكن است تغییرات كمی را در TVS نشان دهد كه شامل نقاط نامرتب اكوژن درمیومتر زیرآندومتر می باشد. بندرت فضاهای كیستیك حقیقی در میومتر دیده می شود.واسكولاریته آدنومیوز نسبت به فیبروئید منتشرتراست كه نشان دهنده تیپ جریان سطحی لبه ای می باشدMRIبا كنتراست ممكن است در جهت اثبات آدنومیوز استفاده شود. هرفرد باید فكر مواردی مثل آپاندیسیت یا سنگ كلیه را بعنوان علل غیرژنیكولوژیك در ذهن داشته باشد.درTVS آپاندیسیت، توده ای دوكی شكل و غیرقابل كمپرس در قسمت پایین و راست شكم كه دیواره ای ضخیم (بیش از6 میلی متر) دارد را می بینیم.
 
 
 
بهترین راه بررسی درموارد احتمالی آپاندیسیت انجام سونوگرافی شكمی است كه همزمان فشار ثابت مختصری روی شكم وارد می كنیم. درصورت پارگی،مایع اطراف آپاندیس غیر طبیعی دیده می شود. در فاز حاد،افزایش جریان خون در اطراف آپاندیس دیده می شود.TVS همچنین می تواند سنگ كلیه را در قسمت پایین حالب نزدیك مثانه دربعضی بیماران نشان دهد. جریانات ادراری حالب بطور واضع در CDS دیده می شود و ساختمانهای اكوژن در قسمت پایین حالب در پایه مثانه قابل رویت است. نازایی   TVS اطلاعات مهمی را در بررسی بیماران نازا فراهم می كند كه شامل بررسی متوالی رشد فیولیكولی و بررسی ضخامت و شكل آندومتراست.
 
 
 
تعداد فولیكولها و اندازه نسبی آنها نیزتعیین می شود.قطرفولیكول رسیده حدود 18 تا 20 میلی مترو ضخامت ایده آل آندومتر قبل از تخمك گذاری بین 7 تا 11 میلی متر است.چند لایه بودن آندومتر احتمال لانه گزینی را افرایش می دهد. اعمال هدایت شده از طریق سونوگرافی   TVS مسیرواقعی عبور سوزن را به منطقه مورد نظرنشان می دهد.برای این هدف وسیله هدایت سوزن به تنه پروب می چسبد تا ازمسیر واقعی مطمئن شویم.این تكنیك برای تخلیه فولیكولی یا تخلیه ضایعات كیستیك مورد استفاده قرار می گیرد.كیست های پریتونئال و بقایای تخمدانی و آبسه های توبواوارین از این راه تخلیه می گردند.بعضی افراد تخلیه سوزنی آندومتریوم را در مواردی كه جراحی قبلی داشته اند،انجام داده اند.
 
 
 
سونوگرافی ترانس ركتال را می توان برای هدایت انجام دیلاتاسیون و كورتاژ در مواردی كه سرویكس دیده نمی شود، استفاده كرد.موقعیت دیلاتاتورنسبت به سوراخ خارجی سرویكس دیده می شود. بمحض اینكه دیلاتاتور وارد سوراخ شد از سونوگرافی شكمی برای تعیین محل آن در رحم استفاده می شود.
همینطور TAS می تواند برای تعیین محل Uterine Tandem در موارد رایوتراپی استفاده شود. حاملگی نابجا   TVS وسیله دقیقی برای تشخیص حاملگی نابجا است..در TVS وجود توده ای گرد و مجزا از تخمدان در بیماری كه حاملگی داخل رحم در او تشخیص داده نشده را مشكوك به EP می كند.حلقه لوله ای بدون مایع اطراف نشان دهنده EP پاره نشده است. یافته دیگر وجود مایع داخل صفاقی اكوژنیك است.با این روش جسم زرد را ازEP تشخیص می دهیم.لازم به یادآوری است كه جسم زرد در حدود تخمدان قراردارد.
 
 
 
سونوگرافی داپلررنگی ممكن است اطلاعات بیشتری در مورد EP بدهد. CDS نقشه عروقی را نشان می دهد كه تخمدان را ازسایر اعضا آندكسال مجزا می كند.واسكولاریته EP از هیپوواسكولرتا هیپرواسكولر متغیراست و شكل موجی اختصاصی ندارد.شكل موجی جریان دیاستولیك معكوس درEP با نسج تروفوبلاستیك نكروزه دیده می شود. روشهای دیگر تصویر برداری   MRI وسیله ای بسیار عالی برای بررسی بیماریهای لگنی است.
 
 
 
این بیماری ها شامل آدنومیوزیس،آندومتریت و توده های لگنی مثل كیست درموئید می باشد. با MRI در سطوح مختلف تصویری،اعضاء لگنی بررسی شده،و می تواند لنفادنوپاتی همراه با تومورها را نیزتشخیص دهد.MRI پیشرفته می تواند حتی درجه نفوذ سرطان آندومتر را به داخل میومتر بررسی كند. اسكن كامپیوتری توموگرافیك بخصوص برای بررسی لگن استخوانی استفاده می شود كه در نوع مارپیچی از دقت بالاتری برخورداربوده و زمان اسكن كمتراست.از MRI یا CT می توان برای بررسی آبسه های داخل شكمی استفاده كرد. استفاده ازسونوگرافی واژینال با كنتراست، وسیله ای امیدواركننده برای بازبودن لوله هااست كه معمولاً بعد ازهیستروسونوگرافی انجام شده و منجر به تجمع مایع اطراف تخمدان می شود.خروج ماده اكوژنیك از فیمبریا در لوله سالپنكس بازبخوبی دیده می شود.
 
 
 
گردآوری :‌فراناز

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته