کارهایی که باعث بی برکتی و فقر و تنگدستی می شود

کارهایی که باعث بی برکتی و فقر و تنگدستی می شود

کارهایی که باعث بی برکتی و فقر و تنگدستی می شود را در این نوشته گردآوری کرده ایم.

 

زندگى کردن در خانه کوچک

اظهار فقر و تنگدستى نمودن

دیر از بازار خارج شدن و تا هنگام شب ماندن

عجله کردن در خروج از مسجد

سبک شمردن نماز

شانه کردن با شانه شکسته

ناخن را با دندان چیدن

عمامه پیچیدن در حال نشستن

چراغ را با نفس (فوت ) خاموش کردن

پدر و مادر را با اسم صدا زدن

شستن دست ها با خاک

خشک کردن اعضاى با دامن یا آستین لباس

جارو کردن خانه با پارچه یا لباس

به حال برهنه برخاستن از بستر و بول کردن

سوزاندن پوست پیاز و سیر

خریدن نان از فقرا

نشسته گذاشتن ظروف

عدم شستشوى دست ها در وقت غذا خوردن

خوابیده غذا خوردن

گذاشتن خاکروبه در خانه

ادرار در حمام

مشخص نکردن درآمد و خرج و عدم اعتدال در زندگى

ایستاده شانه زدن

زیاد حرف زدن

رد کردن فقیر در هنگام شب

صبح زود به بازار رفتن

تنبلى و سستى در کارها

دعا نکردن براى پدر و مادر

وضو گرفتن در مستراح و آبریزگاه

در حالت ایستاده شلوار پوشیدن

نوشتن با قلم شکسته و گره دار

جلوتر از بزرگان و پیرها راه رفتن

دوختن لباس در حالى که بر بدن است

غذا خوردن بعد از آروغ زدن (در حال سیرى )

شستن اعضاء بدن در مستراح و بیت الخلاء

جارو کردن خانه هنگام شب

شستن بر درگاه و آستانه خانه  

لعنت کردن اولاد

قرار ندادن سرپوش روى ظرف آب

اهانت به خرده هاى نان

وجود تار عنکبوت در خانه

خوابیدن بین نماز مغرب و عشا

خلال کردن با چوب گز

گوش دادن زیاد به آواز

خوابیدن پیش از طلوع آفتاب

غذا خوردن در حال جنابت

 

تمامی موارد بالا در دین اسلام مکروه است و توصیه به انجام این کارها نمی شود.

مطالب داغ هفته اخیر