اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدید

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدید

میدونی فرق تو با ماه چیه ؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه ؟ جوراب لنگه داره ولی تو نداری !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با کلاغ چیه ؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با اشک چیه ؟ اشک از چشم میفته ولی تو هیچ وقت از چشم نمیوفتی !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت ،خوش رنگ مثل چشمات ، تلخ مثل دوریت

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با کامیون چیه ؟ کامیون بار میبره ولی تو دل میبری !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره ، از تو معرفت !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با باد چیه ؟ باد نفس آسمونه ولی تونفس منی !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با روز چیه ؟؟؟ روز ۳۰تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماهی

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با راه چیه ؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

می دونی فرق تو با انار چیه ؟ انار هزار دونس ولی تو یه دونه ای !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

میدونی فرق تو با عزراییل چیه ؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

می دونی فرق تو با پنالتی چیه ؟ پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی !

اس ام اس عاشقانه و دلبرانه جدیداس ام اس عاشقانه و دلبرانه

 

می دونی فرق تو با فرقون چیه ؟ فرقون گِل می بره ولی تو دل میبری

مطالب داغ هفته اخیر