سخنانی آموزنده و زیبا از فرانتس كافكا

سخنانی آموزنده و زیبا از فرانتس كافكا

رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینكه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

قدرت فریادها به اندازه ای است كه می تواند خشونت فرمانهای صادر شده بر ضد انسان را درهم بشكند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

من فكر می كنم آدم باید وقت خود را تنها صرف خواندن كتاب هایی نماید كه با چنگ و دندان دل خواننده را ریش می كنند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

جایی كه اعتماد نیست، سخن بیهوده است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

كتاب باید تبری برای درهم شكستن دریای منجمد وجودمان باشد.  فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

من درد انتظار را حس نمی كنم، از این رو وقت شناس نیستم و مانند یك گوساله چشم به راه می مانم. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

شعر، پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

هر کس شایستگی دریافت زیبایی را داشته باشد ،هرگز پیر نخواهد شد. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

دوست، پیوندی است پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

عمری چكش برداشتم و بر سر میخی كه روی سنگ بود كوبیدم. اكنون می فهمم كه هم چكش خودم بودم، هم میخ و هم سنگ. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

لازم نیست گوش كنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید كه آرام و ساكن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره اش بردارید. انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور گِرد پای شما خواهد گشت. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

آفریدگار اگر كمی عاقلانه رفتار می نمود، كافكا را در قاره آسیا خلق می كرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

شعر، پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است. فرانتس کافکا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

عشق، خودرو بی نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقص اند و راه، ناهموار. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است. فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

امكانات برای من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادی پنهان شده اند؟ فرانتس كافكا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت. فرانتس کافکا

*

****سخنان فرانتس كافكا****

 *

در جدال با دنیا، یار دنیا باش. فرانتس كافكا

مطالب داغ هفته اخیر