فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم …

مجموعه : روانشناسی
فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم …

وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است

و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد
که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند …

فرصتی برای دعا
نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

 زمانی برای دوستان
داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

وقتی برای کار
کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

زمانی را برای فکر کردن
تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

وقتی برای مطالعه
دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

زمانی برای گوش دادن
یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

نگاهی هم به عشق
عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است

.

.

.

زمانی را برای رویا
سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد

فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

فرصتی هم برای بازی
نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

 فرصـتهای زنـدگی را دریابـیم و از دست ندهیم ...

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما